Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ110117

Een sage (mondeling), woensdag 10 april 1974

Hoofdtekst

In nachtmerje is ien fan sawn famkes út ien húshâlding.
Men mat in wiete dweil op in stoel of foar de stoel dellizze, dy't foar 't bêd stiet.
Men kin ek moal op it gesicht struije. As de nachtmerje moal oan har hat, kin se net fuortkomme. Se komme troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
Yn 'e spitkeet fan Albert (Alma) en Tet spûke it. 't Wie yn 'e Harkema. Hja binne der wol fan binaudens útflein, sa gong it der dan oan wei.

Onderwerp

SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten    SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten   

Beschrijving

Één van zeven meisjes uit een huishouding is een nachtmerrie. Om nachtmerries te weren moet je een natte dweil neerleggen op of voor de stoel die bij het bed staat. Ook helpt het om meel op je gezicht te strooien. Als de nachtmerrie meel op zich heeft, kan ze immers niet wegkomen. Nachtmerries komen door het sleutelgat het huis binnen. De verteller vertelt ook nog dat het in een bepaalde schuur spookt.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1101, verhaal 17 (archief MI)

Commentaar

10 april 1974
Mensch von Mahr beritten

Naam Overig in Tekst

Albert    Albert   

Naam Locatie in Tekst

Alma    Alma   

Tet    Tet   

Harkema    Harkema   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21