Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ABIJMA12

Een mop (boek), 1942 - 1951

Hoofdtekst

Ek ris, sa fertelt Feitse, wie ik oan it gewearladen. Wylst kaam der in keppel guozzen oanfleanen. Ik hie lykwols noch gjin hagel yn it gewear, mar ik koe sa'n skoander keppeltsje guozzen dochs ek sa mar net foarby fleane litte. Dat wat ik te dwaan hie, ik skeat ta mei de laadstôk der yn. En koe 't no wol moaier? De laadstôk kaam mei fiif guozzen del, dêr't er trochhinne boarre wie. (Boelensloane).

Onderwerp

AT 1894 - The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks    AT 1894 - The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks   

ATU 1894    ATU 1894   

Beschrijving

Een jager is met een laadstok zijn geweer aan het laden. Dan vliegt er juist een koppel ganzen over. Hij schiet en spiest vijf ganzen aan de laadstok.

Bron

Leeuwarder Courant 14-3-1952. Herdrukt in: Dam Jaarsma: Ut it gea fan Sterke Hearke. Leeuwarden 1987, p.96.

Motief

X1111 - Hunter shoots ram-rod full of ducks.    X1111 - Hunter shoots ram-rod full of ducks.   

Commentaar

vóór 1952
The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks

Naam Overig in Tekst

Feitse [Feitse Brants]    Feitse [Feitse Brants]   

Naam Locatie in Tekst

Boelenslaan    Boelenslaan   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20