Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ000103

Een sage (mondeling), zaterdag 13 november 1965

Hoofdtekst

Der wie in faem út Aldegea, dy wie earne to merkehâlden. Doe kaem der in feint op har ta, dy woe it mei har oanlizze.
Mar sy wegere. "Ik haw al in feint", sei se.
Doe sei dyselde: "Moatst oppasse, dat ik dy de rokken net ôffalle lit."
De faem waerd bang en soarge der foar, dat hja tusken de minsken bleau. Hwant dyselde, dy't har frege hie wie Piter Poes fan Sumarreheide. Dy koe werklik ien samar de rokke ôffalle litte. Hy koe tsjoene.

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Meisje weigert een man die kan toveren, verkering. Hij zegt dat ze moet oppassen, want hij kan haar rokken laten zakken.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1, verhaal 3 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

13 november 1965
Andere Zauberei (Zauberer lässt die Röcke eines Weibes herabfallen)

Naam Overig in Tekst

Piter Poes    Piter Poes   

Pieter Poes    Pieter Poes   

Naam Locatie in Tekst

Sumarreheide    Sumarreheide   

Suameerderheide    Suameerderheide   

Aldegea    Aldegea   

Oudega    Oudega   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21