Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ABIJMA18 - De moedige dienstmeid van Oostermeer

Een sage (mondeling), september 1971

Hoofdtekst

De moedige dienstmeid van Oostermeer
Sa wie it hjir op it Rûchsân, dêr tsjinne in feam by in boer. En dy boer hie in soan, mar dy faem har feint stjert. Der sitte se op in joun bymekoar. Mar op it Rûchsân is it paedtsje sa djip dêr. Dat dan moatte se de foet op it ding sette en doe lei har feint by it paedtsje bigroeven. Doe sei de soan tsjin har: Dû doarst de biezemstok net op dyn feint sy greaf sette. En it gong om 25 goune. Jawol, sei dy faem. En sy wedden. Sy de jouns hinne mei de biezemstok, mar doe hat it waeid en sy hie in wollene skelk foar - hwant dat wie froeger sa - dat sy hat oer dat graef hinne wappere en sy kriget de biezemstok - senewachtich en bang, moatte jo rekkenje - en hja raemt ta en raemt troch har skelk hinne en de biezemstok en dêr hekket it en sy kriget sa 'n skrik, dat sy falt dea. [Transcriptie Y. Poortinga]
(Bron: hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert, sept. 1971)

Onderwerp

AT 1676B - Clothing Caught in Graveyard    AT 1676B - Clothing Caught in Graveyard   

ATU 1676B    ATU 1676B   

Beschrijving

Een dienstmeid woont bij een boer. De boerenzoon daagt haar uit een bezemsteel in de aarde te steken op het graf van haar overleden vriend. Zij neemt de weddenschap aan. Met de bezemsteel steekt ze ook een stuk van haar kleding in de grond. Als ze voelt dat ze vastzit, sterft ze van schrik.

Bron

Transcriptie Y. Poortinga, sept 1971; hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert

Commentaar

september 1971
Clothing Caught in Graveyard

Naam Overig in Tekst

Rûchsân    Rûchsân   

Naam Locatie in Tekst

Oostermeer    Oostermeer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21