Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ABIJMA27 - [Fylkeboartsje]

Een mop (mondeling), woensdag 24 november 1971

Hoofdtekst

[Fylkeboartsje]
Sa wiene der in boer en in frou, dy hiene in feint en in faem. Doe sei dy faem: Hwat ús boer en (de) frou alle nachten dogge, ik wyt it net. - Ikke wol, sei de feint, dy binne oan 't fylkeboartsjen. Doe sei se: Sille ik en dou ek ris fylkeboartsje? - Jawol, mar dan moat der earst in fylke kommen foar hûndert goune. Doe sei se: Ik ha wol hûndert goune. Hy dy deis fuort en [doe frege se] Wolst fuort? - Né, joun komst by my op bêd. Sy dy jounes fylkeboartsje, mar de oare deis, dêr hiene de boer en de frou biside en dêr moast se de feint roppe. Sy rôp de feint, de feint komt yn 'e hûs en sy goait de rokken oer 'e kop. Doe sei se: Jan, fylkeboartsje, fylkeboartsje. Jan skamme him sa bot, dat Jan dy neait ût en sy him razendewei achternei. - Myn fylke foar hûndert goune, sei se. Myn fielke foar hûndert goune. Op 't lêst dêr lei in dikke stien op it paed en dy goaide er yn 'e sleat. - Dêr leit dyn fielke, sei er, foar hûndert goune. Dêr stie se by de sleat to razen en to gûlen. Dêr kaem in hûle dikke fette joad an. Doe sei er: Meisje, wat is der oan? Och, sei se, myn fielke leit hjir yn foar hûndert goune, myn fylke, wille jo in ryksdaelder, as jo him der út helje? - Jawol. De joad de earms (=mouwen) opstrûpt, mar net djippernôch, dêr liet dy joad it spul sakje, en sy sjocht de fylke hingjen, sy raemt ta en raemt de joad it hiele spul fan 'e kont ôf en doe sei se: Sisoa, dêr ha'k myn fylke wer foar hûndert goune.
(Bron: hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert. Opgetekend 24-11-1971)

Onderwerp

AT 1543A* - A Combing-machine    AT 1543A* - A Combing-machine   

ATU 1543*    ATU 1543*   

Beschrijving

De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht doen zij het spel met de vijl. De volgende dag doet de meid haar rokken omhoog in bijzijn van de boerin en zij vraagt de knecht of hij weer het spel met de vijl wil doen. De knecht loopt schaamtevol het huis uit en gooit een steen in de sloot. Hij zegt de meid dat hij de vijl in de sloot heeft gegooid. De meid betaalt een jood om de vijl weer uit de sloot te halen. De sloot is erg diep en de jood moet zijn broek uittrekken. Dan ziet de meid de vijl hangen: zij trekt eraan en castreert zodoende de jood. De meid is tevreden dat ze haar vijl weer terug heeft.

Bron

hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert, 24 november 1971

Commentaar

24 november 1971
De mededelingen tussen haakjes zijn afkomstig van Y. Poortinga.
A combing-machine

Naam Overig in Tekst

Jan    Jan   

Jood    Jood   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21