Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ABIJMA29

Een mop (mondeling), september 1971

98.jpg

Hoofdtekst

Sa wie der froeger in lytse Klaes en in Greate Klaes. Mar lytse Klaes hie Greate K[laes] altijd to pakken. En dêr wie 't op in sekere moarn en dêr stoar lytse Klaes syn mem. Hwat L[ytse] K[laes] hat to dwaen: dy set mem dêr foar in dis. Dêr komt in mynhear oan, dy seit: Frou hwat kostje dy synappels. Dy sei neat. Dêr frou, hwat kostet dat. En Lytse Klaes stie om in hoekje. En dêr waerde dy mynhear sa lulk, dêr joech er dat âld minske in slach tsjin 'e holle oan. Mar sy wie al dea. En dêr springt L[ytse] K[laes] om 'e hoeke hinne en seit: Dû slachst myn mem dea. En dêr barde L[ytse] K[laes] in berch jild fan mynhear, dan moast er him stilhâlde.
Dêr sei G[reate] K[laes]: Hoe bist achter dat jild kommen? Och, sei L[ytse] K[laes] (er): Ik sloech myn mem dea en (sa) doe gong ik troch de stêd hinne: Dooie mensen te koop, dooie mensen te koop, enne doe ha 'k myn mem mar forkocht. Doe sei G[reate] K[laes]: Dan slach ik myn mem ek dea.
Hy sloech syn mem dea en hy troch de stêd hinne: Dooie mensen te koop, dooie mensen te koop. Mar si, dêr kaem G[reate] K[laes] to pal. (Dat) sy pakten him ek noch op. Doe kaem G[reate] K[laes] by him (=L.K.) en doe sei er: Nou krij ik dy to pakken, jonge. Ik forsûp dy. Mar, hwat L[ytse] K[laes] hat to dwaen. Hy lei dêr yn in greate sek en hy krige dy sek iepen en der in nust balstiennen yn. Hwant G[reate] K[laes] soe him de sé yn goaije. En [G.K. goait de sek mei de balstienen de sé yn] (Mar) in dei of trije letter, dêr komt L[ytse] K[laes] him yn 'e mjitte. Bistû hjir, sei er. Doe sei er: Och, och, och, hwat is 't dêr prachtich op 'e boaijem fan 'e sé. Dêr kinst nou totael fan alles, fan alles fine. Doe sei G[reate] K[laes] tsjin L[ytse] K[laes]: Wolst my dan ek yn 'e sé [lees: sek] bine en goai my de sé yn?
Jawol, sei L[ytse] K[laes]. Mar L[ytse] K[laes] goaide him dêr de sé yn en G[reate] K[laes] is noait wer to boven kommen.
(Fan âld[e] Alle Bijma)
(Bron: hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert. Opgetekend sept. 1971)

Onderwerp

AT 1535 - The Rich and the poor Peasant    AT 1535 - The Rich and the poor Peasant   

ATU 1535    ATU 1535   

Beschrijving

Als de moeder van Kleine Klaas sterft, zet hij haar buiten neer met sinaasappels. Een man vraagt herhaaldelijk hoeveel de sinaasappels kosten en slaat de vrouw. Kleine Klaas beschuldigt hem van moord en krijgt veel geld. Als Grote Klaas hoort dat Kleine Klaas zijn dode moeder heeft verkocht, vermoordt hij ook zijn moeder en gaat met haar leuren. Het enige dat Grote Klaas krijgt is een bekeuring. Grote Klaas ontsteekt in woede en stopt Kleine Klaas in een zak; deze klimt er al snel weer uit en stopt er stenen in voordat de zak in zee verdwijnt. Kleine Klaas beweert later dat op de bodem allerlei prachtige dingen te zien zijn. Nu laat Grote Klaas zich in een zak in het water gooien en verdrinkt.

Bron

hs. Poortinga, archief Fryske Akademy, in bruikleen bij Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert, september 1971

Commentaar

september 1971
De mededelingen tussen haakjes zijn afkomstig van Y. Poortinga. Uitzondering: aanvulling van de namen en de emendatie sé = sek zijn van Theo Meder.
Onder "Beeld" een geromantiseerde afbeelding van een man die sprookjes vertelt (Prentencollectie G.J. Boekenoogen, ca. 1900; archief PJMI).
The Rich and the Poor Peasant (Unibos)

Naam Overig in Tekst

Lytse Klaes [Kleine Klaas]    Lytse Klaes [Kleine Klaas]   

Greate Klaes [Grote Klaas]    Greate Klaes [Grote Klaas]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21