Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ000104

Een sage (mondeling), zaterdag 13 november 1965

Hoofdtekst

Us heit wie yn 'e ûngetiid by in boer yn Goaijingeahuzen. Dêr wie ek in feint, dy hiet fan Jetse. 't Wie sahwat yn 1905.
Jetse hie altyd in soad lêst fan 'e nachtmerjes.
"By de jounsbrogge," sei heit, "as wy mei de hannen gear sieten en efkes troch de fingers hinne seagen, dan seagen wy de nachtmerje der wol ynkommen.
De feint waerd bleek en mitrich en ûnsjoch, sa'n lêst hie hy der fan.
Doe gong er nei ien ta, dy't wol rieden joech. Dy sei: "Jo matte de toffels eftersefoar foar it bêd sette en jo matte mei kryt in krús sette op 'e flier foar it bêd."
Dat hat dy feint dien, en hy hat noait wer lêst fan nachtmerjes hawn.

Onderwerp

SINSAG 0800 - Von Mahr befreit. Mahr kann sein Wasser nicht lassen, ehe Flasche mit Urin des Berittenen entzweigeschlagen ist.    SINSAG 0800 - Von Mahr befreit. Mahr kann sein Wasser nicht lassen, ehe Flasche mit Urin des Berittenen entzweigeschlagen ist.   

Beschrijving

Boerenknecht heeft veel last van een nachtmerrie die de anderen bij het bidden voor het avondbrood als ze tussen de vingers door kijken, zien aankomen. Hij krijgt de raad om zijn pantoffels achterstevoren voor zijn bed te zetten en met krijt een kruis op de vloer te zetten. Daarna heeft hij nooit meer last van nachtmerries.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1, verhaal 4 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

13 november 1965
Von Mahr befreit

Naam Overig in Tekst

Jetse    Jetse   

Goaijengeahuzen    Goaijengeahuzen   

Naam Locatie in Tekst

Goingahuizen    Goingahuizen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21