Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ000109

Een sage (mondeling), zaterdag 13 november 1965

Hoofdtekst

Om 'e sawn jier wurdt der ien de nekke omdraeid.
Der sitte gjin glêzen yn 'e gebouwen, dêr't se yn byelkoar komme.
Der wie ris in byienkomst fan frijmitselders yn Ljouwert. Dêr wie in net-frijmitselder stil by ynslûpt. Hy stie achter in gerdyn. Hy woe wite hwat der gebeure soe.
Doe sei ynienen ien út it selskip: "Der binne in pear egen to folle. Fuort dêrnei sakke dyselde achter it gerdyn dea yn elkoar.
Frijmitselders ha gjin skaed.
Oan 'e skippen op sé kin men wol sjen of de kaptein in frijmitselder is.
De frijmitselders jowe noait de hiele hân, altyd mar twa fingers.

Onderwerp

TM 2900 - Vrijmetselaars    TM 2900 - Vrijmetselaars   

Beschrijving

Om het zevende jaar wordt er een van de vrijmetselaars de nek omgedraaid. In de gebouwen waar vrijmetselaars bij elkaar komen zitten geen ramen. Bij een bijeenkomst van vrijmetselaars is een niet-vrijmetselaar ingeslopen die zich achter een gordijn verschuilt. Als een vrijmetselaar zegt dat er een paar ogen teveel zijn zakt de persoon achter het gordijn dood neer. Vrijmetselaars hebben geen schaduw. Aan de schepen op zee kan men zien of de kapitein een vrijmetselaar is. Vrijmetselaars geven nooit de hele hand, altijd maar twee vingers.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1, verhaal 9 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

13 november 1965
Vrijmetselaars

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21