Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ001203

Een sage (mondeling), woensdag 26 januari 1966

Hoofdtekst

Der wie ris in man oan 't harjen. Doe woarde it ynienen roettsjuster en it hearde him sa ta dat it ek bot bigong to waeien. Mar it wienen oars net as protters, dêr't it sa tsjuster fan woardde en dêr't sa'n wyn troch ûntstie. De loft wie stiiffol protters. Doe smiet dy man mei de hammer nei ien fan dy protters. Mar doe koed er dy hammer net wer fine, hwant it wienen der allegearre fearren. Doe stuts er dy fear yn 'e brân. Doe brande de hammer op en de stâlle bleau oer. It wie Satan, dy't dêr achter siet.

Onderwerp

SINSAG 0933 - Begegnung mit dem Teufel, welcher verschiedene Gestalten annimmt.    SINSAG 0933 - Begegnung mit dem Teufel, welcher verschiedene Gestalten annimmt.   

Beschrijving

Man merkt dat het donker wordt en hard begint te waaien. De oorzaak is een vlucht spreeuwen. Hij gooit een hamer naar de vogels, kan die niet meer vinden, want er zijn veel veren. Als hij een veer in brand steekt verbrandt de hamer, maar blijft de steel over. Dat is het werk van de duivel.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 12, verhaal 3 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

26 januari 1966
Begegnung mit dem Teufel, welcher verschiedene Gestalten annimmt

Naam Overig in Tekst

Satan    Satan   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21