Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ001205

Een sage (mondeling), woensdag 26 januari 1966

Hoofdtekst

Der wienen ris twa mannen, dy moesten foar harsels nei de duvelbander ta. Elk fan harren moest in drank ha. De duvelbander makke foar de iene man in drank klear.
Doe sei er tsjin him: "Dû mast even wachtsje op dyn maet, hwant dy syn krûden matte trekke, dat duorret hwat langer."
Mar de man sei: "Ik wachtsje net, ik gean fuort" en hy die syn drankje yn 'e bûs.
De duvelbander sei: "Dû komst wol wer. Dan kinne jimme dàn wol togearre oprinne."
Doe't de man op healwei wie, briek de flesse him yn 'e bûs. Doe moest er dus werom nei de duvelbander ta.
"Sisa," sei dy, "moai op 'e tiid. Nou kinne jim togearre gean."

Onderwerp

TM 3106 - Het drankje van de duivelbanner    TM 3106 - Het drankje van de duivelbanner   

Beschrijving

Mannen gaan samen naar duivelbanner voor een drankje. Eén van de mannen wil niet wachten tot het drankje van de ander klaar is. De duivelbanner zegt dat hij terug zal komen zodat ze dan wel samen teruggaan. Halverwege breekt het flesje en moet de man terug.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 12, verhaal 5 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

26 januari 1966
Het drankje van de duivelbanner

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21