Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BOERDE02 - DMEISKEN METTEN SCONEN VLECHTKEN

Een mop (), 14e eeuw

Hoofdtekst

DMEISKEN METTEN SCONEN VLECHTKEN
Mi doet alte sere verlanghen
Dmeisken dat mi es ontganghen.
Joncfrouwe al vander herten mijn,
In mijn herte soe spandi crone.
5 Ic plach bi hare te sine ghewoene,
Maer nv moetic van haer sijn.
Si es alte scone een schijn
[...]
Ende si heeft alte scone vlechtken,
10 Dat clein proper suverlec wechtken.

Si es soe vaste in mi gheplant
Dat si van mi die ouer hant
Heeft, soe waer ic henen ben
Ende sal den tijt die ic leve.
15 Ic ben die ghene die mi op gheue
Hare, alsoe steet nu mijn sen,
Bringhet mi bate of ghewen.
[...]
Want het heeft soe sconen vlechtken,
20 Dat cleyn proper vriendelec wechtken.

Het heuet die lippen ende danschijn
Roeder dan die rose mach sijn,
Ende die hande smal ende lanc;
Hare tande wit met yvore ghemanct.
25 Si heeft haer lijf wit als een sneeu,
Haer oghen berren als een leeu.
Het dwanc mi oec aen minen danc
Te sine ewelijc haer dienst knechtken,
Dat cleyn proper graselec wechtken,
30 Het heeft soe sconen vlechtken.

Het es teder ende oec cleine,
Hets die suverlijxte aleine
Dat es ocht was of wesen sal.
Het is hovesch ende goedertieren,
35 Si es sedich van manieren
Ende si es in die siden smal.
Haer borstken ronder dan een bal,
Haer kinnekijn diep als een grechtken,
Dat cleyn proper suuerlec wechtken,
40 Het heeft soe sconen vlechtken.

Het es brun te selker steden,
Onder die ocxselen ende beneden;
Brvvn hevet die wijnbrauwen met,
Het heuet een puttekijn aen den lichame,
45 Dorstict noemen sonder blame
Ende sonder hare enech verwet
Te hebbene, ic soude noemen dlet:
Brvvn es des kindekens ghemechtken.
Dat cleyn proper vriendelic wechtken,
50 Het heeft soe sconen vlechtken.

Ic moet hare te dienste staen
Ende ewelijc sijn onder daen,
Soe werwert ic mi bekere,
Want soe sere es mijn sin ghevallen
55 Opt kindekijn daer wi af callen.
Ic mint vaste in lanc soe mere,
Want aen hare staet mijn lijf ende ere.
Het es oec altoes in mijn gedechtken,
Dat cleyn proper suuerlec wechtken,
60 Het heeft soe sconen vlechtken.

Nota
Houdt lviij verse
Desen sproke mi doet alte sere verlanghen

(De Middelnederlandse boerden. Voor het eerst verzameld uitgegeven door C. Kruyskamp. 's Gravenhage 1957, p.22-24)

Beschrijving

De spreker is verliefd op een meisje dat hij tot in de kleinste details beschrijft.

Bron

De Middelnederlandse boerden. Ed. C. Kruyskamp. 's Gravenhage 1957, p.22-24

Commentaar

14e eeuw
Het is zeer de vraag of deze tekst werkelijk een boerde is, zoals Kruyskamp wil: het is waarschijnlijk eerder een schuine "sproke" (zie het einde van de tekst) of een gewaagd liedje.
Zie ook: F. Lodder, `Een genre der boerden', in: Queeste 2 (1995) p. 54-71.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21