Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ROODKAPJE028 - Rood Kapje

Een sprookje (boek), 1865

Hoofdtekst

ROOD KAPJE.
Vele jaren geleden, leefde er een lief zachtzinnig meisje; hare ouders hielden zeer veel van haar maar haar grootmoeder was gek op haar, en gaf haar een fraai rood kapje ten geschenke; dit kapje stond haar zoo goed dat men haar overal Rood Kapje noemde. Op zekeren dag, zeide hare moeder tot haar: Ik vrees dat uwe grootmoeder ziek is, breng haar dit potje boter, en die wafelen, maar pas op, houd u niet onder weg op om met iemand te praten.
Rood Kapje was zeer in haar schik met die boodschap, en begaf zich op weg naar de woning van hare grootmoeder. Toen zij door het bosch ging, ontmoette zij een Wolf, die veel lust gevoelde om haar op te eten, maar hij durfde dit niet doen, daar er eenige houthakkers in de nabijheid aan het werk waren. Hij vraagde haar, waar zij naar toe ging, en het kleine meisje, dat niet wist hoe gevaarlijk, het is met een Wolf te spreken, antwoordde: ik ga mijne grootmoeder opzoeken, en breng haar die wafeltjes en dit potje met boter. Woont zij hier ver van daan? hernam de Wolf. O, ja, antwoordde Rood Kapje, als men het bosch uitkomt, in het eerste huis van het dorp, vlak naast den molen, dien gij daar ginds ziet. Zoo, zeide de Wolf, dan ga ik er ook naar toe: wij zullen eens zien wie van ons beiden er het eerst is.
De Wolf liep zoo hard hij kon, en nam den kortsten weg, maar het kleine meisje vermaakte zich met de wilde bloempjes te plukken, die in het bosch groeiden, en maakte daarvan een grooten ruiker voor haar lieve grootmoeder, die zeer veel van bloemen hield.
De Wolf, die den geheelen weg over hard had geloopen, bereikte spoedig de hut waar Rood Kapje's grootmoeder woonde, en klopte aan de deur. Wie is daar ? riep de grootmoeder. Uwe kleindochter, Rood Kapje, antwoordde de Wolf, en maakte hare stem na; moeder heeft mij naar u toe gestuurd met een potje versche boter en eenige lekkere wafeltjes, lieve grootmoeder. De goede oude vrouw, die ziek te bed lag, riep naar buiten; trek maar aan het lijntje, dan zal de deur wel opengaan. De Wolf deed wat de oude vrouw zeide, en kwam de kamer binnen, waar hij alles in rust vond; hij sloot dus de deur, en sloop zachtjes naar het bed, waarin de arme oude vrouw lag, want zij was te ziek om op te staan en zich te kleeden. In plaats van het vriendelijke en lieve kleinkind, dat zij dacht, te zien, was het een wreedaardige wolf, die, daar hij in geen drie dagen iets te eten had gehad, op de goede oude vrouw toesprong en haar opat.
Toen ruimde hij de kamer weer netjes op, dat Rood Kapje niets van zijn plaats zou vinden, wanneer zij kwam. Daarna trok hij het nachtgoed van de oude vrouw aan, zette hare muts op en ging te bed liggen, om het kleine meisje af te wachten. Toen de Wolf te bed lag, luisterde hij aandachtig naar elk geluid, en dacht bij elken voetstap dien hij hoorde, dat het Rood Kapje was. Eindelijk werd hij moede, en zou gaarne zijn gaan slapen, maar hij was bang dat er iemand in de hut mogt komen, en daarom bleef hij wakker.
Bijna een uur daarna, kwam Rood Kapje, en klopte zachtjes aan de deur. Wie is daar? riep de Wolf, zoo zachtjes als hij spreken kon. Zij dacht dat haar grootmoeder zoo tot haar sprak, en antwoordde: Ik ben het, grootmoeder lief, uw Rood Kapje. Moeder zendt u een potje versche boter en dat gij zoo ziek zijt, grootmoeder, zeide Rood Kapje, en moeder zal er ook veel verdriet van hebben, als zij het hoort; wilt gij niet een lekker wafeltje eten? Neen, ik dank u, antwoordde de Wolf; ik kan nu niets gebruiken, want ik heb pas gegeten.
Rood Kapje stapte nu in bed, en zeide: Grootmoeder, toen ik door het bosch ging, ontmoette ik een Wolf. Eerst was ik bang voor hem, maar hij sprak zoo vriendelijk met mij dat al mijn angst verdween. Ik hoop dat u niet boos op mij zult zijn, dat ik dit gedaan heb. Neen, lieveling, ik ben niet boos; maar gij hadt moeten oppassen en doen wat uwe moeder u beveelt.
Rood Kapje merkte nu eerst op hoe hare grootmoeder veranderd was, en zeide: Wel, grootmoeder, wat zijn uw armen ruw en lang geworden! -- Dat is om u beter te kunnen omhelzen, mijn kind. Maar wat hebt gij groote ooren ! -- Daarmede kan ik beter uw zacht stemmetje hooren, lieveling. Wat zijn uw oogen groot en glinsterend ! -- Dat is om u beter te kunnen zien, mijn kind. Maar, grootmoeder, wat hebt gij groote en stevige tanden! -- Dat is om u gemakkelijker op te eten. Toen de wreede Wolf dit gezegd had, sprong hij op Rood Kapje en at haar op.
Het looze dier werd spoedig voor zijne wreedheid gestraft. Hij viel in slaap, en werd door den vader van het kleine meisje gevonden, die naar de hut was gegaan, om zijne dochter te zoeken; hij haalde de houthakkers om hem te helpen, en zij sloegen den Wolf met bijlen en knuppels dood.

Onderwerp

AT 0333 - The Glutton (Red Riding Hood)    AT 0333 - The Glutton (Red Riding Hood)   

Beschrijving

Ondanks de waarschuwing van moeder om onderweg naar zieke grootmoeder met niemand te praten, vertelt Roodkapje aan de wolf waar ze naar toe gaat en waarom. De wolf zorgt dat hij als eerste bij grootmoeder is, doet alsof hij Roodkapje is en eet haar op. Nadat hij alles heeft opgeruimd, gaat hij, in het nachtgoed van grootmoeder en met haar muts op, in bed liggen wachten op Roodkapje. Ze gaat bij de wolf in bed liggen, en merkt veranderingen van benen, oren, ogen op. Als ze zegt dat ze grote en stevige tanden heeft, antwoordt de wolf dat ze zo gemakkelijker op te eten is, en eet haar op. De wolf valt in slaap, en wordt door de vader die op zoek is naar Roodkapje, gevonden. Samen met houthakkers wordt de wolf met bijlen en knuppels gedood.

Bron

Rood Kapje. 's-Gravenhage: Belinfante, [ca. 1865]
KB: KW 1087 A 36
Collectie Roodkapje/Karsdorp

Motief

K2011 - Wolf poses as ”grandmother“ and kills child.    K2011 - Wolf poses as ”grandmother“ and kills child.   

J21.5 - ”Do not leave the highway“:    J21.5 - ”Do not leave the highway“:   

Z18.1 - What makes your ears so big?--To hear the better, my child, etc.    Z18.1 - What makes your ears so big?--To hear the better, my child, etc.   

B211.2.4 - Speaking wolf.    B211.2.4 - Speaking wolf.   

Commentaar

Belinfante's nieuwe prentenboeken
Naar het Frans van Charles Perrault

Naam Overig in Tekst

Rood Kapje    Rood Kapje   

Wolf    Wolf   

Roodkapje    Roodkapje   

Datum Invoer

2019-01-31