Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SJOUKE1 - De Sjoukebank

Een sage (e-mail), zaterdag 10 maart 2018

504 Laaksum20-3.JPG

Hoofdtekst

De Sjoukebank
Lang lyn, doe’t de Iselmar noch Sudersee wie, leine der foar kust fan de haven fan Laaksum sânbanken dy’t it foar de fiskers net altyd maklik makken om de haven te besilen. Mar der wie ien fisker dy’t der mear muoite mei like te hawwen as de oaren. En alle kearen rûn er fêst op’e selde bank. It gyng om Sjouke Bot, in âldfeint. Wy witte fierder net safolle fan de man ôf, wol dat er letter, doe’t us heit nei de legere skoalle gyng, yn Warns húshâlde op it spultsje tsjin de iepenbiere skoalle oan, dêr’t letter ek Gert Klynstra en dêrnei Jan Jongstra wenne ha. Wat syn echte achternamme wie wit ik net, de bynamme Sjouke Bot sil alles te meitsjen hân ha mei syn berop, fiskerman.
Oan us heit te ferstean mocht de man ek graach in slokje. Mar dêr moat it net oan lein ha dat er sa faak fêst kaam te sitten. De oare fiskers snapten it ek net rjocht. Doe’t se in kear oan him útleinen dat hy, Sjouke, as er op in bepaald punt de bocht om gyng, koers hâlde moast op de Bakhúster toer, waard it dúdlik, want hij bromde: “Wat ha ik mei dy ferrekte roomske toer noadich, ik hâld it op de Himmelumer“.
En sa kaam it dat Sjouke Bot bij net al te heech wetter alle kearen wer fêst kaam te sitten en de sânbank nei him ferneamd waard.

Onderwerp

TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen    TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen   

Beschrijving

Schipper Sjouke Bot komt bij laag water voor de haven altijd op dezelfde zandbank vast te zitten. De andere schippers leggen uit dat hij zich altijd op een bepaalde kerktoren moet oriënteren. De schipper weigert dit omdat het een katholieke kerk is - hij oriënteert zich altijd op een protestantse kerk (en komt daardoor telkens vast te zitten). De zandbank is uiteindelijk naar hem vernoemd: de Sjoukebank.

Bron

e-mail (10 March 2018 at 10:27)

Commentaar

De begeleidende e-mail van 10 maart 2018 luidde:
Geachte heer, mevrouw,
Bijgevoegd verhaal heb ik ooit mijn vader horen vertellen op een verjaardagsvisite. Ik heb het onlangs vastgelegd. Wellicht is dit iets voor u databank. Het stuk is geschreven in het Fries, maar dat zal geen probleem voor uw instituut zijn, schat ik in.
Ik zie uw reactie wel.
Groet,
Ids de Roos
Nagekomen informatie op 4 april 2018: "Mijn vader heette Sible de Roos, hij vertelde dit verhaal op onze boerderij te Scharl onder Warns, exacte jaar zou ik niet kunnen aangeven."

Naam Overig in Tekst

Sudersee    Sudersee   

Laaksum    Laaksum   

Warns    Warns   

Sjouke Bot    Sjouke Bot   

Jan Jongstra    Jan Jongstra   

Gert Klynstra    Gert Klynstra   

Bakhús    Bakhús   

Himmelum    Himmelum   

Zuiderzee    Zuiderzee   

Bakhuizen    Bakhuizen   

Sjoukebank    Sjoukebank   

Naam Locatie in Tekst

Laaksum    Laaksum   

Plaats van Handelen

Laaksum    Laaksum