Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_016_05

Een mop (mondeling), van woensdag 01 september 1976 t/m dinsdag 30 november 1976

Hoofdtekst

[Interviewer: y … y künt now gån]
Et was hyr in de tyd, dat dominy Drochten hyr dominy was. En de kerkvougden, de kerke dee sat der knap by, düs kun wel lyden, dat as de kerk vöärdyvergåderen hadde, dan wordt der årdig in de rundte eseen. En sy kwammen so drunken as een uul kwammen see wearumme. Et was so, dat de eyne boor, dee der oaverhin most, dee löypede de hurt up, en de andre dee eh dee hüm hålen mos, dee löypen der oaver, en dan waren see et pad byster, en dan kwamen se enander dår up den pulderdyk, by dee kleine pulder kwamen see enander teagen, en seide: ‘Wat mut y hyre?’ See et was al teagen mölketyde, en eh et mölken was al edån. ‘Ja,’ hee seide, ‘Ik eh ik sel når huus to,’ ‘Ja,’ hee seide, ‘mar dan ben je verkeard!’ ‘Ja, mar y ouk!’ See eh waren een beaty an et nochten, now see seiden, see düdden et mölken ouk wel. ‘Weyt y wat? Wy gån eaven når Obe to.’ Obe Moerstra, dee hadde dår een krugje up et ende van de [Auwert], en do gungen see dår henne. En do kwammen see wyder lette te huus vansülv, mar do mussen see et van höärsülv betalen. Mar … do kwam dår te vöäle pråt van … eh, en dat kun neet … Now, düs, seide dominy: ‘Jy mütten de vergåderingen mar by my in de ka- eh in de in de kamer holden.’ Mar ja, dominy dee mug sülv ouk wel graag een borrel. Mar hee seide dan, eh, mus de kerkvöärdy, dee mus … de flesse drank betalen. Mar see drunken allegear med. Now, dår kwam dan nog al meyr pråt van, want dan kwammen see by dominy te huus, en see strovvelden oaver höär eygen bounen, so drunken wassen see. Düs dat kun now neet meyr. Do seide dominy: ‘Ja’, dee seide, ‘Ik kryg jy hyr up huusbesyk … kryg ik der vöäle, vöälsten te vöäle gesör oaver, dat er munnen dee vergåderingen mar in de kerk holden. En dan mut de kastelyn, dee der nåst woand, dee mut uns mar so now en dan een bakky kovvy brengen, en dan de leste keyr een borrel.’ Now, dat kun wel. Ja, dat van de Galge heb ik ehöyrd, want ja, det [ubelt?] dår wat med, van de gemeynde is hee. Dår kümpt e dår destyds noch wel an de gang … Want dår was er de volgende des was der een begråvenis. En dår had de doudgråver, dee hadde middys … [sik et dypgråven?] En de kerke der vöär een anderen mål, et gravve maied vl- eh hyr vlak vandan by de ingang. Want see dår der lagge der eaven betty anders henne as der now henne lag … eh, dee eh, dee eh, dee gewoan stoupebauwer was, mar asje anne- [stamelt] ow stoupe drög was, was vlak kerkhuv. Dat was neet so’n pårt as et now is. En, see … satten dår wat an een [penbel?], mar et düürde al höal lange, now, dan mussen see de borrel mar hebben. Want de ander de kovvy sat. Mar do segt der eyne van de kerkenråd: ‘Mar weyt jy wel junges, dat et åvendmålswyn … hyr upslöygen is? In dat hukky, dår de dominy hum in verkleyd?’ Ney, dat wissen see neet. ‘Now, dan dee süllen wy der eaven- eaventys prüven.’ Dat see kreagen der so völle van, dat see kreagen [kuch] knap te lading! Mar dår musse der eynty, dee mus deruut … uut düs, dee buten döäre. En dee … strovvelde do by et dunker, want eh stråtverlöchting was hyr neet, en hee en de kerke hadde kaersen, mar as e buten döäre kwam was et dunker, dee strovvelde do wat um man, en reik je neet in dat laege grav! Hee kun der nooit van syn leaven der weyr uut kommen. Mar see misten det meanse neet in de kerke. Wat müjje der teagen? Do mus nümmer twey mus der ouk eaven uut, en dee kumt dåre, en dee höyren dår wat. Hee segt: ‘Is hyr eyne?’ ‘Ja, ikke!’ ‘Now, wår ben je dan?’ ‘Hyre!’ ‘Now, ik see niks!’ ‘Nee, ik sit hyr under et grav!’ Dat hee up de knöppels der henne, up de knyen, der henne krupen … en … de- der up de rande seen. ‘Ja,’ hee segt, ‘Ik ben hyre, en ik ben wel so kold, ik kan et neet harden!’ Now, de måne dee kwam der krek eaven döär, eh dee skean eh in et grav, do kun hee der in seen. ‘Now,’ hee seide, ‘Dat wil ik verdumde wel glöven dajje kold binnen, want see hebben ju de kiste ontstoalen.’

Onderwerp

VDK 1313B* - "Ik ben zo koud."    VDK 1313B* - "Ik ben zo koud."   

Beschrijving

De kerkenraad komt altijd dronken uit de vergadering. Twee verdwalen en drinken eerst hun kater weer weg. Dit gedrag werd te erg, dus ze vergaderden bij de dominee thuis, maar die lustte ook wel een borrel, dus daar kwam nog meer praat van.
Dan maar vergaderen in de kerk. De kastelein zou dan koffie brengen en als laatste pas één borrel. De volgende dag zou er een begrafenis plaatsvinden. Het graf was al gedolven. Ze waren de koffie gauw zat en zochten de avondmaalswijn. Ze kregen hem weer goed om. Eén moest even weg, gaat in het donker de kerk uit en valt in het graf.
Ze misten hem niet. Dan is er een tweede, die er uit moet. Hij hoort geschreeuw vanuit het graf: ‘Ik heb het zo koud’. Dat kan ik me voorstellen, zei de tweede, want ze hebben je de doodskist ontstolen.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Commentaar

De Jong vertelt het verhaal in het Stellingwerfs. Het verhaal is getranscribeerd gebruikmakende van de Nysassiske Skryvwyse.

Naam Overig in Tekst

dominee Drochten    dominee Drochten   

Obe Moerstra    Obe Moerstra   

Galge    Galge   

Naam Locatie in Tekst

Auwert    Auwert