Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE147b - Jan Monsma

Een sage (boek), vrijdag 21 oktober 1977

Hoofdtekst

Jan Monsma
Der kaam ris in boer by Jan Monsma. 'Wat mankeart jo?' Sa en sa. Se praten wat, en doe sei Monsma: 'No moatte jo mei in fjirtjin dagen mar weromkomme en dan moatte jo jo wetter meinimme'. No, de boer nei hûs en dy sparre al syn wetter op fan dy fjirtjin dagen. En doe't it tiid wie, hy mei de haiwein nei de Geast. 'Asjeblyft! sei er tsjin Monsma en hy rikte him in fleskefol oer. 'Is dat alles?' frege Monsma. 'Nee', sei er, 'kom mar mei, it oare stiet bûtendoar'. Doe liet er him de haiwein sjen. Der stienen tolve molkbussen op, allegear fol mei it wetter.

Onderwerp

VDK 1349P* - De urine meebrengen    VDK 1349P* - De urine meebrengen   

Beschrijving

Een boer komt bij Jan Monsma de dokter en vertelt dat hij zich niet zo goed valt. De dokter zegt tegen hem dat hij over veertien dagen maar moet terugkomen en dan zijn urine meebrengen. Twee weken erna komt de boer weer. Hij geeft een klein flesje aan de dokter. De dokter vraagt of dat alles is. De boer neemt hem mee naar buiten waar nog twaalf melkbussen met urine staan.

Bron

Y.Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 153

Commentaar

21 oktober 1977
De urine meebrengen

Naam Overig in Tekst

Jan Monsma    Jan Monsma   

Geast    Geast   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20