Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE158a - De Man en syn basis

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

De Man en syn basis

Dêr dangelt oan 'e lange sleatten
In spoeksel om, dêr elts fan grout.

Eeltsje Halbertsma

'De basis, seinen se, hie er altyd op 'e Saiter, of foar de Saiter oer. Dat wie op 'e helte fan 'e Langesleatten. Dêr troffen se him altyd. Dêr leit in stik lân, dat haw ik withoefaken meand, earst mei de seine, letter mei de hynders wol en noch wer letter mei de trekker. Dat stik hjitte de Spoeketsiene en dy namme komt dêrfan ôf. En dat leit krekt oan 'e oastkant fan 'e Saiter. Dêr spoeket dy Langesleatter man. Dy Spoeketsiene wie it eigendom fan 'e Eastermarre tsjerke, it wie tsien mêd. Dêr flak by wie it Abbekatelân, en dan it Rammelân, dat lei tsjin 't Krúswetter oan. Men hie dêr fuortby ek de Earme Seis en de Manke Njoggen. Hy, de man, operearde op it lân. Gjin skipper doarst syn skip dêr lûke, se bleauwen op it wetter. Hy stapte wol oer de sleatten fan it iene stik op it oare. Alles wat er foar de hannen krige, dat pakte er oan, seinen se, en dat smiet er oan 'e kant en yn 'e feart' (H.H.).

Beschrijving

Bij de lange sloten waart een spook rond. Dit spook heeft zijn basis op een stuk land aan de oostkant van de Saiter, dat daarom ook wel "Spoeketsiene" wordt genoemd en ooit het eigendom was van de kerk van Oostermeer. Uit angst voor het spook komen de schippers hier niet aan land. Er wordt wel van het spook gezegd dat het over de sloten heen stapt en alles wat het tegenkomt in het water gooit.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 184

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Eeltsje Halbertsma    Eeltsje Halbertsma   

Saiter    Saiter   

Langesleatten [Langesloot]    Langesleatten [Langesloot]   

Langesleatter man    Langesleatter man   

Spoeketsiene    Spoeketsiene   

Abbekaten    Abbekaten   

Abbekatenlân [Advocatenland]    Abbekatenlân [Advocatenland]   

Rammelân    Rammelân   

Krúswetter [Kruiswater]    Krúswetter [Kruiswater]   

Earme Seis (Arme Zes]    Earme Seis (Arme Zes]   

Manke Njoggen [Manke Negen]    Manke Njoggen [Manke Negen]   

Naam Locatie in Tekst

Eastermar [Oostermeer]    Eastermar [Oostermeer]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20