Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

LUILEK10 - Narratio de terra suaviter viventium

Een sprookje (boek), 1500 - 1510

Hoofdtekst

Narratio de terra suaviter viventium
Die nerynge is mennigerhande,
Die men doit in allen landen
Om dat lijff mede te belgen.
Nu hoert, ick sall u wat geseggen!
5 Ick quam lesten in eyn lant,
Dat my vremde was ende onbekant.
Ghy sult hoeren wonder groit
Wat Got dair geboit:
In dat lant altoes te syn
10 Sonder arbeit ende sonder pyn!
Het is dat lant van Cockanyngen.
Dye eyn helft is beter dan all Hyspaniën,
Ende dye helft dan al Betaviën,
Want men heft dar vill van schonen vrouwen.
15 Dat lant maeckden dye Heilige Geist,
Want wye 't langste slaept, dy heft meist.
In dat lant doyt nyemant werck,
Is hy alt, jonck off sterck,
Ende dar en mach nyemant yet ontbrecken.
20 Dar syn dye tuyne gemaeckt mit worsten.
Die vinsteren ende dye dueren
Syn gemaeckt van salm ende stueren.
Die stender in den huise staen
Syn all van carbonckel, sonder waen.
25 Dye balcken, dye in den huyse liggen,
Syn all gemaeckt van botterweggen.
Darom syn dye sulderplancken oeck
Gemaeckt van claeren peperkoeck.
Bancken ende stoelen
30 Syn all gebacken van roffiolen.
Haspelen, spinrock ende sulcke dyngen
Syn all geflochten van krakelyngen
Ende dye laeten van palingen.
Ende dye huise syn gedeckt mit vladen.
35 Dye tune, dye op den velde staen,
Dye syn geflochten sonder waen,
Mit groten schonen lampereyen
Darup dansen ende ryngen.
Daer lopen hasen ende conijnen,
40 Wilde herten ende everswynen.
Dese maech men vangen mitter hant
Ende leyden ewech sonder bant.
Dar syn oeck rosen ende rosijnen,
Gedeckt mit kostelicken gesmijden.
45 Wilt hy seer draven, houwen off lopen,
Dye en darff hy tegen nyemant kopen.
Dit is dat lant dat Got mynt!
Dye daer 't langste slaept, dy 't meiste vynt.
Ende wat men in dat lant vynt liggen,
50 Dat maech eyn yeghelick upnemen sonder seggen
Ende doyn darmede syn bederven,
Recht off waer syn eyghen erve.
Schoen kleyder syn daer oeck goitkoep,
Want voer allen huyseren licht er eyn hoep
55 Ende dartoe haesen ende schoen.
Dye will, dye maech si aendoyn.
In allen straeten vynt men gespreit
Schoen taeffelen, dye men nyemant wederseit,
Mit witten laecken onbeflect:
60 Broit ende wyn daerup gesett,
Ende dartoe vische ende vleysche,
Egerlick nae synen heysch.
Men mach daer eten ende dryncken alle den daech
Daer en gilt nyet ghelaech
65 Als men hir te landen doit.
Och, dat lant is soe goit,
Want het regent .jjj. werff 's dages vladen,
Palingen ende pastien gebraeden.
Men vynt van alles genoich,
70 Elick mynsche nae syn gefoech.
Daer en bleyff nymant onberaeden,
Want dye gansen gaent hemselven braeden.
Vich, vleysche ende vette capunen
Koecken hemselven tot allen nonen,
75 Ende dye vette vogelen mede:
Het is dar des lants sede.
In dat lant loupt eyn revyr
Van goyden wyn ende bier.
Aen beyden syden van den over
80 Liggen silveren schaelen ende grote cover.
Ende eyn lutter vort loept klaereyt,
Muscatel, romenye dye men nymant wederseit.
Dar maech eyn yegelick dryncken sonder kost,
Wilt hy wyn, bier off most.
85 Mit gingfer, mit notenmuschaeten
Syn daer gemaeckt dye straeten,
Ende mit pellen overhangen,
Dat men daronder mach gangen.
Dar is eyn goyde castuyn in 't lant:
90 Nyemant en is daer des anderen vyant,
Elick is daer des anderen vrunt,
Dye hem gern helpen ende dyent.
Dit lant is lanck ende wyt,
Ende is daer altoes sommertyt,
95 Recht off 't waer in den apprill.
Dar en heft nyemant synen onwill
Ende daer en maech nyemant yet ontbrecken.
Elick maent heft vyff wecken.
Ende .iiij. Paeschen syn daer in 't jaer,
100 Ende vier Pinxten, dat is waer,
Ende .iiij. Kersdagen, waeren,
Ende eynen vasten bynnen hondert jaeren.
Noch is daer eyn ander duecht,
Daer elick mynsche is aeff verhoecht.
105 Daer en roept wijff noch man,
Dye den anderen geweygeren kan
Om eyn fruntelick slaepen gaen:
Dat segge ick u all sonder waen.
Dar syn trompen en scalmeyen,
110 Daer syn nae dansen ende reyen.
Schone vrouwen ende jonfrouwen,
Die mach ellick hebben all sonder truwen,
Sonder sunde ende sonder schande.
Het is daer dye sede van den lande:
115 Dat seggen sy, dye vandaer comen.
Dat lant en maech nyet te voll wonen.
Hiromme raede ick allen uckyngen,
Dye noede arbeyden ende pijnen,
Ende gerne eten ende dryncken wael,
120 Ende gerne dryven lodderspoel,
Dat sy hir laeten staen
Ende in dat ryck lant gaen.
Dar en comt nyemant, des siet vro,
Dye anders eynich ambocht doyt
125 Dan eten ende dryncken alle den daech,
Ende des avents borgen oer gelaech,
Ende noede vor hoeren daech betalen,
Ende alltyt putten ende palen
Wye sy quyt mogen gaen.
130 Hirmede will ick 't laeten staen
Ende wille laeten dese wort,
Up aventur wye sy hoert: Amen.
(Herman Pleij: Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven. Amsterdam 1997, p.46-52.)

Onderwerp

AT 1930 - Schlaraffenland    AT 1930 - Schlaraffenland   

ATU 1930    ATU 1930   

Beschrijving

In Luilekkerland kan men de hele dag luieren: het voedsel en de drank staan altijd klaar. Er is een verjongingsbron. De huizen zijn er van eetwaar gemaakt. Dieren bieden zich gewillig aan om opgegeten te worden. Overal zijn paarden om te berijden. Voor iedereen liggen mooie kleren klaar. Voor niets hoeft betaald te worden. Als het regent, dan vallen er vlaaien en pannenkoeken. Iedereen kan zonder problemen met de ander naar bed. Een rivier bevat louter wijn. Er zijn veel meer feestdagen dan normaal.

Bron

Herman Pleij: Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven. Amsterdam 1997, p.46-52.

Commentaar

ca. 1500 - 1510
Het afschrift is van rijmtekst B (Brussel, Kon. Bibl., hs. II.144).
Schlaraffenland

Naam Overig in Tekst

Luilekkerland    Luilekkerland   

Cockaengen    Cockaengen   

God    God   

Heilige Geest    Heilige Geest   

Pasen    Pasen   

Pinksteren    Pinksteren   

Kerstmis    Kerstmis   

Naam Locatie in Tekst

Cocagne    Cocagne   

Spanje    Spanje   

Batavia    Batavia   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20