Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE158b - De Man en syn basis

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

De Man en syn basis
'Och, dy Langesleatter man. Allinne de Langesleat, dêr op nei Earnewâld. En dy sydsleatten dy't allegear op Warten útkamen. Beppe sei, dan wie er op 'e iene ein fan 'e Langesleat en dan op 'e oare ein. Se koenen eins noait sizze, dat spoek slacht op dy kant om—no wie er op 'e iene kant en dan op 'e oare kant. Hy koe ek sa mar oer 't wetter. Hy sweefde ek oer de reiden. In spoek is ocral dwaande. En oer de petten en puollen sweefde er. Oeral wie wetter, foarhinne noch mear as no. It leit ek foar de hân dat er sweefde. Syn wiif hie ommers sein: dyn geast sil swevende bliuwe'
(A.B.-S.).

Beschrijving

De `Langesleatter man' spookt nabij Eernewoude en Warten. Hij spookt overal: op beide oevers van de Lange Sloot, boven het water, boven het riet etc. Het is logisch dat hij zweeft. Zijn vrouw zei immers ooit dat zijn geest zwevende zal blijven.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 184

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Langesleatter man    Langesleatter man   

Beppe [Oma]    Beppe [Oma]   

Naam Locatie in Tekst

Langesleat    Langesleat   

Earnewâld [Eernewoude]    Earnewâld [Eernewoude]   

Warten    Warten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20