Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE158c - De Man en syn basis

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

De Man en syn basis
'Dat stik dêr't de skipper dy't troch it spoek ferdronk oan fêstmakke hie wie de Spoeketsiene. It is wol sa, dat de minsken wat skruten wienen om dêr lâns. Sels de âlde fiskers hienen der in hekel oan om by nacht en ûntiid dy kant lâns. Se ha wol ris sein, dat se wat seagen. Dan wie 't krekt, dat it as in beambosk oer it wetter gong. Winkler hat it oer de Smidsherne yn 'e Langesleatten. In herne is in knik yn it farwetter en der is mar ien knik yn 'e Langesleatten. Dat is sawat ien stik lân fan dy Spoeketsiene. Dus dat is net sa frjemd'(R.T.).

Beschrijving

Bij het stuk land dat wel de `Spoeketsiene' wordt genoemd, verdronk ooit een visser (door toedoen van het spook). De mensen zijn bang om hier in de buurt te komen. De oude vissers zagen ooit hoe het spook als een boom of struik over het water ging. De Spoeketsiene ligt nabij een knik in het vaarwater van de Lange Sloten. Deze knik wordt ook wel de `Smidsherne' genoemd.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 184

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Spoeketsiene    Spoeketsiene   

Winkler    Winkler   

Smidsherne    Smidsherne   

Langesleatten    Langesleatten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20