Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE158d - De Man en syn basis

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

De Man en syn basis
'Yn dy hiele omkriten fan Earnewâld en Warten koe it barre, dat men mei de smid te meitsjen krige. Dat kaam trochdat er net wist, wêr't syn skat bedobbe wie. Dus oeral wêr't er op sa'n stuit tochte, dat er sykje moast, koe er in skip de wâl ynstjoere of tsjinhâlde of hurder farre litte' (S. de B.).

Beschrijving

In alle omstreken van Eernewoude en Warten kan men de beruchte smid (het spook) tegenkomen. Dat komt doordat hij niet weet waar zijn schat verborgen is. Als hij weerstand in de grond voelt, en wil zoeken, kan hij een schip naar de wal sturen, tegenhouden of harder laten varen.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 184

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Locatie in Tekst

Earnewâld [Eernewoude]    Earnewâld [Eernewoude]   

Warten    Warten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20