Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE159a - De smid en de skat by Earnewâld

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

De smid en de skat by Earnewâld

Hy hat dêr earne in skat begraven
Mei list en skelmerije wûn,
En as de ûlen en de raven
Dwaalt hy dêr mannich nachten rûn.

Eeltsje Halbertsma

'By Earnewâld moat noch in skat begroeven sitte, mar wêr presys wit ik net. Beppe sei altyd, te Earnewâld wie in hiele grutte skat en dy leit net yn 't Wide op, mar dan moasten se safolle trêden dy kant út en safolle trêden dy kant út—dêr lei dy skat. Dat wie yn 't lân, dêr moasten se him dan opgrave. Mar hy is noait opgroeven. Wy seinen dan wol: Wêrom binne jim dêr dan sels net efteroan gongen? Nee, sei se, dat lei ús no just net. Se woenen wol ha, dat dy skat yn 'e polderdyk bedobbe wie'.
'Neidat se seinen, dan moasten dy kleasterlingen fan Smelle le in protte jild hân ha. Sjoch, dy skatten mochten net oan frjemden ferfalle, doe mei de herfoarming. Doe moatte se stellen wêze troch dy smid fan Earnewâld of troch syn frou, dat wit ik net. It wie net in bêstenien, dy smid. Hy hat in bulte kwea dien. Dêrom koe er ek sa min mei syn frou.
Se seinen dan altyd foarhinne, besiden Earnewâld—mar no wit ik net, hokker kant út—dêr hat er dy skat begroeven. De fiskers dy seinen dan altyd, ien kear komt dy skat oan 't Ijocht en dan sil Earnewâld ryk wurde. Sjoch, mei de ferfeaning hat it al ryk west, mar dat wienen allinne mar de feanbazen. Mar dy smid hat mei list en skelmerij soarge, dat er dy skat út dat kleaster wei krige hat' (A.B.-S.)

Beschrijving

Bij Eernewoude ligt een schat die nooit is opgegraven. De schat was ooit eigendom van de kloosterlingen van Smalle Ee. Later is hij vermoedelijk gestolen door de smid van Eernewoude of door diens vrouw en daarna begraven. De vissers zeggen dat de schat eens ontdekt zal worden en dat Eernewoude dan rijk zal zijn.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 185

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Eeltsje Halbertsma    Eeltsje Halbertsma   

't Wide    't Wide   

Naam Locatie in Tekst

Earnewâld [Eernewoude]    Earnewâld [Eernewoude]   

Smelle Ie [Smalle Ee]    Smelle Ie [Smalle Ee]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20