Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE162c - De smid spoeket om oare misdieden

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

De smid spoeket om oare misdieden
'Dy smid koe sa min mei de frou. Oft dat no fan syn frou kaam of fan himsels, dat wit ik net, mar yn alle gefal, se akkordearren net. Se seinen altyd, dat sy wie ek in heak. Se wienen altyd slaande deilis. Beppe frege har dan ek wol ris ôf: Soe dat ek om dy skat west hawwe? Dat de iene de oare it jild fergunde?
Men soe sizze, se wienen oaninoar weage, mar by eintsjebeslut hat de smid har fan kant makke. Mar foardat se stoar moat se it noch útraasd hawwe: Dyn geast sil altyd swevende bliuwe!
Doe koe de smid yn Earnewâld net mear bankje, want hy koe nearne rêst fine. Dat wie dus foar syn dea. En doe moat er, seinen se altyd, in driuwend skip hân hawwe yn'e Langesleat. Hy lei mei dat skipke oan 'e Spoeketsiene. Mar dêr koe er ek gjin rêst fine, hy koe nearne in plak fine dêr't er rêst hie. Sa sil er fertutearze en oan syn ein kommen wêze.
Nei syn dea hie er ek noch gjin rêst, meidat syn frou him tasein hie, dat syn geast swevende bliuwe soe. En it ferhaal wie altyd, hy soe salang spoekje, as de geast fan syn frou warber wie—dy siet hem efter en makke, dat hy de kweade man bleau.
Dat ferhaal hie beppe dan wol. Dat dêr de Langsleatter man fan ûntstien wie. Wat is dêr no echt fan en wat net? Dat witte jo doch net—jo moatte de ferhalen nimme, sa't se foardroegen wurde. Ik wit net, wannear't dit west hat. Yn sokke folksferhalen wurdt dêr einliks noait in tiid fan neamd' (A.B.-S.).

Beschrijving

De smid van Eernewoude en zijn vrouw hebben vaak onenigheid. Vermoedelijk gaan hun ruzies over de schat, die ze elkaar misgunnen. De smid vermoordt haar, maar voor ze sterft zegt ze nog dat zijn geest altijd zwevende zal blijven. Hij vindt inderdaad nooit rust; tijdens zijn leven niet en na zijn dood evenmin. Door toedoen van zijn vrouw blijft hij de kwade man.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 187

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Spoeketsiene    Spoeketsiene   

Lang(e)sleatter man    Lang(e)sleatter man   

Naam Locatie in Tekst

Earnewâld [Eernewoude]    Earnewâld [Eernewoude]   

Langesleat [Langesloot]    Langesleat [Langesloot]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20