Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE170b - De frjemde mier yn 'e blaugêrzen

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

De frjemde mier yn 'e blaugêrzen
'Alde Piter Durks hat it my ferteld. Doe wie ik mei him oan 't binen en dan hie er ek fan dy rare spoekferhalen. Hy hie it oer in keardel, dy hie oan 't meanen west yn'e blaugêrzen, op 'e Stûkon (tusken Garyp en Warten). Hy hie it oan Piter sels ferteld. Ik kin tsjin'e duvel wol meane, hie dy keardel op in kear sein. Doe wie er dan mei in stik begûn te meanen, midden yn 'e blaugêrzen. Mar hy hie noch mar in pear sweeën dien, doe wie der ek ien op 'e oare ein fan itselde stik begûn. Dat gong hurd, sei er, it gong hurder as by my, dat ik tocht, ik woe wol ris witte, wat keardel as dêr stiet te meanen. Dat moat aanst al ophâlde, want oars hat hy it lân der ôf en dan ha ik neat fertsjinne. Dat ik tocht, ik gean aanst, as hy sit te kofjedrinken, hinne en slaan it harspit yn 'e stannen! En dat hie er ek dien en doe ôf wachte, hoe't it komme soe. En doe wie hy der oan kommen, sei er, en hy hie in haal dien, dy frjemde fint. . . Dat is een harden stommel! hie er sein, mar hy hie gewoan troch meand' (B.H.).

Beschrijving

Een man ziet zichzelf als een uitstekende maaier. Als hij op een dag aan het werk is, ziet hij aan de andere kant van het land een tweede maaier die extreem vlug werkt. Dit bevalt de man niet, daar de vreemdeling hem van zijn verdiensten berooft. De onbekende werkt echter gewoon door. Hij maait zo hard dat hij zelfs het haarspit afmaait.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 194

Commentaar

winter 1978-'79
Met een `haarspit' wordt bedoeld een aambeeldje om de zeis aan te scherpen.

Naam Overig in Tekst

Piter Durks    Piter Durks   

Stûken    Stûken   

Naam Locatie in Tekst

Garyp [Garijp]    Garyp [Garijp]   

Warten [Wartena]    Warten [Wartena]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20