Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE175 - De Langesleatter man en wite wiven as nevelgestalten

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

De Langesleatter man en wite wiven as nevelgestalten
'It spoek fan de man kaam oars noait sichtber as wannear't it skier wie. Oars mocht er him net fertoane, want sjoch, in spoek kaam doch noait rjocht op 'e lappen. No ja, ek wol by moanneljocht, mar dan wat skier oer de sleatten en sa.
Dêr ha je dy wite wiven ek fan. Dy wienen der ek mear, dêr 'oan 'e wetterside", Iyk as se it altyd neamden. By Earnewâld en Warten om. As de damp út 'e feart wei komt, dan hat men fan dy wâlen en dat moatte feitlik de witte wiven west ha. Dêr hienen se dan hiele ferhalen oer: dan kamen de wite wive dienen wat guodden bang meitsje of yn 't ûngelok helpe.
Beppe fertelde ek wol, hoe't se jûns by moaneljocht bang makke waarden foar de wite wiven, dy't út it wetter stiigden. Dat gong altyd mei rarichheden. De wite wiven jagen bygelyks wol ris in hynder troch de feart. Dat rekke dan op 'e kletter en belâne earne withoefier fuort. Sa'n hynder wie hielendal dwyl; dat dienen dy wite wiven'(A.B.-S.).

Beschrijving

Het spook van de `Langesleatter man' is alleen te zien bij maanlicht. Het komt nooit duidelijk voor de dag. Ook de witte wieven zijn vage gedaantes die in de buurt van het water te zien zijn. Het zijn waarschijnlijk de sluiers van damp uit de vaart die de goden benadelen. Ze doen veel vreemde dingen. Zo jagen ze bijvoorbeeld paarden door de vaart die dan ergens heel ver weg terechtkomen.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 196

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Langesleatter man    Langesleatter man   

Naam Locatie in Tekst

Earnewâld [Eernewoude]    Earnewâld [Eernewoude]   

Warten [Wartena]    Warten [Wartena]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20