Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE176e - Nachts net op it spoek syn gerjochtichheid komme

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

Nachts net op it spoek syn gerjochtigheid komme
'Ei jonge ja, yn myn tiid noch doarst der nachts hast gjin skipper yn 'e Langesleatten lizze. Dy waarden losgoaid, katten út 'e grûn sknord, dat moast de Langesleatter man dwaan. Wy ha der wol lein, mar wy ha der noait wat fan ûnderfûn, hear!'(A.Z.).

Beschrijving

Schippers durven niet aan te leggen in de Langesloot omdat de `Langesleatter man' de schepen losgooit en de ankers uit de grond trekt.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 198

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Langesleatten [Langesloot]    Langesleatten [Langesloot]   

Langesleatter man    Langesleatter man   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20