Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE177b - De man grypt nei de gyk

Een sage (boek), 1972 - 1973

Hoofdtekst

De man grypt nei de gyk
'Op it Wartenster Krúswetter hat jierrenlang in spoek west. Sa hearde ik ris fan in skipper, dy dreau dêr op in jûntiid mei moai stil waar lâns, moai foar de wyn, de gyk wie noch al wat dwers oer board. En doe rûn dêr in man op 'e reiden en dy grypte nei de gyk. Mar gelokkich, gelokkich, seinen se, it wie krekt mis. Oars hienen se bang west, dat de hiele boel ûnderstboppest helle waarde. Sa wie dat doe'(J.D.).

Beschrijving

Een schipper vaart bij Wartena over het water. Dan ziet hij een man (het spook van Wartena) over het riet rennen. Deze doet een greep naar de giek, maar gelukkig mist hij.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 198

Commentaar

1972-73

Naam Overig in Tekst

Krúswetter    Krúswetter   

Naam Locatie in Tekst

Warten [Wartena]    Warten [Wartena]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20