Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE178c - De Langesleattemer man op gyk of roer

Een sage (boek), 1972 - 1973

Hoofdtekst

De Langesleattemer man op gyk of roer
Dan wienen dêr de ferhalen fan 'e trije âlde Ljouwerter skippers. Ik ha der doe net apart nei frege, mar it falt my no op, dat se it earst oer de Langesleattemer man hienen en dat se dan sa apart seinen: 'En dan wie de duvel fan Earnewâld der ek'. It liket my no efterôf net ûnmooglik ta, dat se ien fan 'e grapmakkerijen fan Freark Prûk (Helffrich) bedoelden en dat der neat boppenatuerliks by wie. Mar dy heakke dan wol yn op it byleauwe. De skippers, alle trije sieten se byinoar, ha it in pear kear ferteld en as se de namme fan 'de duvel fan Earnewâld' neamden, begûnen se te laitsjen, as kamen har dan de grappen fan dizze practical joker yn 't sin.
'Rein Boorsma fertelde, dan wienen se ûnderweis en dan kaam der by it Krúswetter in keardel op 'e gyk te lizzen. Dat wie de duvel fan Earnewâld. Hy gong der langút op lizzen, en dan de minsken deabenaud fansels' (3 skippers).

Beschrijving

Drie oude schippers uit Leeuwarden maken in hun verhalen een onderscheid tussen de `Langsleatter man' en de `duivel' van Eernewoude. Bij de laatste denken ze waarschijnlijk aan een grap van de `practical joker' Freark Prûk (Helffrich). De man die vaak op de giek van een boot gaat liggen is volgens hen de duivel van Eernewoude.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 200

Commentaar

1972-73

Naam Overig in Tekst

Langesleattemer man [Langesleatter man]    Langesleattemer man [Langesleatter man]   

Freark Prûk (Helffrich)    Freark Prûk (Helffrich)   

Rein Boorsma    Rein Boorsma   

Krúswetter    Krúswetter   

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert [Leeuwarden]    Ljouwert [Leeuwarden]   

Earnewâld [Eernewoude]    Earnewâld [Eernewoude]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20