Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE183b - It spoek en de silerij

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

It spoek en de silerij
'Der waard ek ferteld, dat it skip sûnder oanwiisbere oarsaak sa mar mei de kop yn 'e wâl rûn, of dat de smid it skip op 'e side treau of dat it roer omskuord waard.
De skippers moasten foaral op har iepenst wêze op it momint dat in reinbôge mei ien poat op it lân stie, want as de smid dan tichteby wie, koe er twa dingen dwaan— hy hâlde it skip tsjin, of hy pakte it oan 'e efterkant beet en besocht om it sa hurd mooglik by dat plak lâns te krijen dêr't de reinbôge op 'e grûn stie. Dat die er, omdat er bang wie, dat de minsken dat plak sjen en dêr nei syn skat begjinne soenen te dollen.
As in skipper dan nettsjinsteande alles doch fierder sile woe, wylst it net mocht, dan koe der ynienen in twirre komme en dan koe de smid fan Earnewâld de mest brekke. Miskien is it in kear foarkommen, dat der in reinbôge wie en dat yn in tongerbui mei in twirre de mest briek en dat se letter seinen, dat hie de smid fan Earnewâld dien. Yn elk gefal, der waard yn 't algemien sein, dat men noait trochfarre moast, wannear't der in reinbôge op it lân stie' (S. de B.).

Beschrijving

De smid van Eernewoude kan een schip tegen de wal laten varen, op zijn kant werpen of het roer omgooien. Vooral wanneer er een regenboog met één poot op het land staat, moeten de schippers voorzichtig zijn. Om te voorkomen dat de mensen naar zijn schat gaan zoeken, kan de smid dan namelijk twee dingen doen: het schip tegenhouden of juist snel vooruit duwen. Als iemand zich niet houdt aan de wensen van de smid, kan de mast van zijn schip gebroken worden.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 202

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Locatie in Tekst

Earnewâld [Eernewoude]    Earnewâld [Eernewoude]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20