Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE184 - De Langesleatter man moat in frijer keare

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

De Langesleatter man moat in frijer keare
'Der is ek in ferhaal oer in skippersdochter, dy hie ferkearing mei in boerefeint en dat woe de skipper net lije. Dy jonge mocht net oan board komme. En doe op in kear moat de skipper dêr yn 'e Langesleat oan 'e wâl fallen wêze en de jûns moast er nci de buorren foar it ien of 't oar,en doe rôp er de Langesleatter man oan. It spoek moast der op passe, dat dy fint net oan board kaam.
Doe't de heit fan board wie dage de frijer op. Hy soe oer de loopplanke rinne om op 't skip te kommen, mar doe wie er op 'e ein fan 'e planke en dêr moast er werom. It spoek kearde him en hy koe noait by it skippersfanke kom me. Doe ferflokte er de Langesleatter man en dy fleach mei barstend geweld fuort. Doe hie dy dêr gjin macht mear oer en de feint koe doch nei it fanke ta.
De nachts kaam de skipper thús, en oft dy de feint dêr oer 't mad kaam, of dat er al fuort wie, dat wit ik net, mar de skipper waard yn alle gefallen poerrazend en dy rôp: 'As men dan ferdeald net iens mear o,p 'e geasten oan kin, wa moat men der dan by roppe!'(A.B.-S.).

Beschrijving

Een schippersdochter heeft verkering met een boerenknecht. Haar vader is het niet eens met deze relatie en roept de hulp in van de `Langesleatter man' om de knecht van zijn schip te weren. Als vader op een avond van huis is komt de vrijer. Hij kan niet op het schip komen doordat het spook hem op het einde van de loopplank tegenhoudt. Dan vervloekt de knecht de `Langesleatter man'. Daar deze nu geen macht meer over hem heeft, kan hij toch naar zijn meisje toe. Als de vader 's nachts thuis komt is hij razend. Hij is met name verbolgen over het feit dat men niet eens van geesten op aan kan.

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 203

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Langesleatter man    Langesleatter man   

Naam Locatie in Tekst

Langesleat [Langesloot]    Langesleat [Langesloot]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20