Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE191 - Neaken berntsje hâldt it swurd fêst

Een sage (boek), winter 1979

Hoofdtekst

Neaken berntsje hâldt it swurd fêst
'It binne allegear fan itselde soarte ferhalen. As men se neigiet, komme se op itselde del. Se geane ocr skippers dy't dêr en dêr lâns farre. De iene seit fan op 'e Langemear en de oare neamt wer in oer wetter. Dan is der in neaken berntsje en dat sit no ris by de iene skipper op 't roer en dan by de oare. Dat berntsje is ferdronken troch de âlden en it moat altyd swevende bliuwe. En it biddelt altyd om kleantsjes, want it is neaken yn 't wetter smiten. As se it dan kleantsjes jouwe, is dat bern wer fuort. En dan op in oare tiid ferskynt it wer op itselde plak.
En as se it dan gjin klean of sa joegen, dan bleau it salang op 't roer sitten, of oars hâlde it it swurd fêst. En as in swurd fan in skip fêstsit, dan kin it skip net sile' (A.B.-s.),

Beschrijving

Schippers die over een bepaald water varen krijgen vaak bezoek van een naakt kindje dat op hun roer gaat zitten. De geest van dit kind blijft zwevende, omdat het door de ouden verdronken is. Daar het naakt in het water gegooid is, bedelt het om kleding. Als een schipper kleding geeft, verdwijnt het kind. Als hij het niet geeft, blijft het kind op het roer zitten of houdt het zijbord van het schip vast (zodat het niet meer kan zeilen).

Bron

Y. Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske Folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 207

Commentaar

winter 1978-'79

Naam Overig in Tekst

Langemear [Langemeer]    Langemear [Langemeer]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20