Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE237 - Hoe 't somlike beantsjes spikkele wurden binne

Een sage (boek), vrijdag 12 oktober 1973

Hoofdtekst

Hoe't somlike beantsjes spikkele wurden binne
Der wie in boer, dy boude allerhanne grienten. Sa hie er ek ris in hiel fjild mei beantsjes. Mar yn dy tiid wie der faak oarloch. Sa barde it, doe't dy beantsjes dêre yn't fjild stienen tebloeien, dat der wer in oarloch útbriek. De fjochterij kaam dy boer syn kant út en op it fjild dêr't de beantsjes stienen waard in slach levere.
In bulte soldaten rekken wûne en it bloed drupte krekt op 'e bloei fan dy beantsjes. De hjerstmis helle de boer syn beantsjes yn, en doe't se de winters út 'e pûlen kamen, doe wiene se allegear spikkele.
Der wurdt ek wol sein, as men goed sjocht, kin men de soldaten yn dy beantsjes sjen.

Onderwerp

SINUR 0126c* - Warum die Figur eines Soldaten in der Naht der Bohne zu sehen ist    SINUR 0126c* - Warum die Figur eines Soldaten in der Naht der Bohne zu sehen ist   

Beschrijving

Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld zijn geworden. Er wordt ook wel beweerd dat men de soldaten in de boontjes kan zien.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p. 244.

Commentaar

12 okt. 1973
Warum die Figur eines Soldaten in der Naht der Bohne zu sehen ist

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20