Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE287 - De poep oan 't molksieden

Een mop (boek), maandag 04 september 1978

Hoofdtekst

De poep oan 't molksieden
In poep kaam by in boer te meanen en de boerinne hie it fel ôfgryslike nau om 'e noas, se gunde de man syn iten hast net, al hoe fûl as er der ek foar arbeidzje moast.
Op in kear frege de poep wer om syn iten en doe sei de boerinne: 'Ik ha oars net mear foar jo as in flutsje molke, hear. Meitsje it sels mar even waarm, want ik ha 't net oan tiid'.
De hantsjemier gong nei de keuken en sette dat lytse bytsje molke op. Hy tocht, it is al bedroefd, dat ik dêrmei ta moat. Mar as de boerinne my al net mear gunt, soe ús Leaven Hear dat dan net dwaan wolle? Dat hy begûn te bidden:

'Ach Lieven Heer,
Geef mij wat meer'.

En mei't er dat sei, rekke de molke oan 'e soad; dy kaam op en brûsde oer de râne fan 'e panne.
It begrutte him, dat dy molke fergees fuortrekke, dat hy bidde der fuort efteroan:

'Genoeg, genoeg,
't is veel meer dan ik vroeg'.

Mar it sea mar troch en op 't lêst pakte er yn syn oerstjoerens de panne en sette him op it oanrjocht. En wat noch oan molke yn 'e panne wie, dat sakke op slach wer ynmekoar, mar it wie al neat mear. O heden, tocht er, dat 'genoeg, genoeg' is te bot oankommen. En doe suchte er:

'Ach had ik toch maar stil gezwegen,
Dan had ik vast veel meer gekregen'.

Onderwerp

AT 1328* - Letting the Boiling Milk Run over    AT 1328* - Letting the Boiling Milk Run over   

ATU 1328*    ATU 1328*   

Beschrijving

Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten gunt. Op dat moment kookt de melk over. De maaier denkt dat de melk zich aan het vermeerderen is. "Genoeg, genoeg" bidt hij er achteraan. Als hij de pan van het vuur haalt, zakt de melk weer in elkaar. Hij denkt dat hij te bot is geweest tegen de Heer, en dat deze daarom de melk weer heeft laten verdwijnen.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn (etc.) 1979, p.

Commentaar

4 september 1978
Letting the Boiling Milk Run over

Naam Overig in Tekst

Duitser    Duitser   

God    God   

Jezus    Jezus   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20