Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE308 - In stik goud as in kattekop

Een mop (boek), zaterdag 26 augustus 1972

Hoofdtekst

In stik goud as in kattekop
Foarhinne kamen hjir in bulte pakkedragers út Dútsklân. Fyndoekspoepen. Op in kear rûn hjir ek wer ien, in grou pak op 'e rêch. De hiele dei hie er sutele en net folle fertsjinne. It waard jûn en hy moast ûnderdak hawwe foar de nacht. Mar dêr wie er mei oan, want it paste him net om in nacht yn in loazjemint te sliepen.
Doe komt er yn in grut doarp en dêr bliuwt er stean foar in goudsmidswinkel. Hy besjocht de boel en hy tinkt, och, och, wat hat de iene it al in ein better as de oare! Hy stiet dêr noch even en hy giet der yn. 'Goeiendei frou!' 'Goeiendei mynhear'. 'Is de baas ek thus?' 'Nee, hienen jo boadskip oan 'e baas?' No ja. Oft hja it ek oernimme koe, frege it minske.
'Ja', seit er, 'as ik in stik goud fûn haw as in kattekop, wat soe dat wurdich wêze?'
Dat wist se net. Mar dan moast er mar yn 'e hûs komme. Hja tocht by harsels, in stik goud as in kattekop, dat is wat! As myn man dat no ris om skik fan him keapje koe, dan die er in moaie haal. Ik moat him mar wat oan 'e praat hâlde en him wat lette en sette. Dat hy krige dêr iten en drinken en hy liet it him skoan smeitsje.
It waard njonkenlytsen bedtiid en noch wie de goudsmid net thús. 'Jo moatte noch enkes tiid dwaan', sei de frou, 'hy komt aansen thús'. Ja, dat wie goed, sei de poep, mar hy hie it net mear oan tiid, want hy moast noch in loazjemint sykje. Mar de frou tocht, dan sjogge wy dat stik goud net wer, dat dy sei: 'Bliuw mar rêstich sitten, hear, jo kinne fannacht wol by ús sliepe'. Mar de man koe de eagen net iepen hâlde, teminsten dat bearde er. 'Dan woe 'k no fuort wol op bêd', sei er, 'ik ha de hiele dei by de streek sjoud, mei dat pak op 'e rêch—de lea befalle my'. Ei ja, tocht dat minske, myn man kin moarnier ek likegoed saken mei him dwaan.
De poep krige in skoander bêd en hy sliepte as in roas. De oare moarnes kaam hy der op 'e tiid ôf; hy wosk him, hy krige in smaaklike brogge en hy theedronk lekker. Hy betanke, slingere syn pak op 'e rêch en soe ôfstekke. 'Wachtsje even', sei de goudsmid,'wêr is dat stik goud as in kattekop?'
'Ja', antwurde de poep,'ik haw sein, ás ik in stik goud fûn hie as in kattekop, wat soe it dan wurdich wêze—mar ik haw gjin fûn'. En hy stapte Deurich ta de goudsmidswinkel út.

Onderwerp

AT 1546 - The Lump of Gold    AT 1546 - The Lump of Gold   

ATU 1546    ATU 1546   

Beschrijving

Een Duitser zoekt een plaats om de nacht door te brengen. Geld voor een hotel heeft hij niet. Dan ziet hij de etalage van een goudsmit en gaat naar binnen. Hij vraagt de vrouw hoeveel het waard zou zijn als hij een stuk goud zo groot als een kattekop zou vinden. De vrouw zegt dat de man maar binnen moet komen en op haar man moet wachten. Ze denkt dat ze het goud kan krijgen. Haar man komt echter pas laat thuis en ze vraagt de Duitser of hij wil blijven slapen. De volgende morgen gaat de Duitser na een lekker ontbijt weer weg. Als de goudsmit dan vraagt naar het grote stuk goud, zegt de Duitser dat hij alleen maar vroeg hoeveel het waard zou zijn als hij er ooit een zou vinden.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.] 1979, blz.321-322

Commentaar

26 augustus 1972
The Lump of Gold

Naam Overig in Tekst

Duitser    Duitser   

Naam Locatie in Tekst

Duitsland    Duitsland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20