Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE362 - De jonge mei de mispels

Een mop (boek), donderdag 02 oktober 1975

Hoofdtekst

De jonge mei de mispels
Foarhinne wie it sa, dat de minsken fan alles dêr't se de romte fan hienen ek wat nei de pastorij brochten. Doe wienen der minsken, dy hienen in mispelbeam. Dy beam droech safolle, dat se koenen de mispels net út it swiet. No is in mispel pas hearlik, as er goed weak is. Dominy krige der ek altyd in kuorkefol fan en dy moast de jonge der dan hinnebringe. Dêr hie er net folle nocht oan, want dominy joech noait wat foar't bringen.
En doe wie it dan wer safier, de jonge moast mei it kuorke mei mispels nei de pastorij. Hy sette der hinne, mar mei in poermin sin. Hy skille oan en doe't dominy foarkaam, goaide er it kuorke yn 'e gong en sei noartsk: 'Hjir binne de mispels. Se binne sa weak as skyt, jim kinne se sa mar opfrette!' Dominy sei: 'Ho ris jonge! Sok praat, dat kin sa net fansels. Ik sil dy foardwaan, hoe't it al moat. Sjoch, no bisto dominy—kom hjir mar yn 'e gong. Dan bin ik do; ik gean der efkes út en kom der dan oan mei it kuorke'.
Dat die dominy. Hy kaam de stoepe op en sei tige manierlik: 'Dag dominy! De groetenis fan heit en mem en hjir wie it kuorke mei mispels. Ik hoopje, dat dominy se yn sûnens brûke mei'. Mar de jonge, dy't foar dominy spile, taaste yn 't bûske fan 't festje dat er net oan hie. 'No, tige betanke jonge', sei er, 'en sjoch, de oare kearen hast neat hân, dat hjir hasto in ryksdaalder foar't bringen'.
Sa learden se allebeide wat, dominy en de jonge.

Onderwerp

AT 1832E* - Good Manners    AT 1832E* - Good Manners   

ATU 1832E*    ATU 1832E*   

Beschrijving

Een dominee krijgt een mand mispels aangeboden van mensen met een mispelboom. Een jonge man brengt de mand mispels naar de dominee, maar krijgt hiervoor geen cent. De jonge man heeft geen zin om de mispels te brengen. Hij is erg onbeleefd als hij de mand met mispels aan de dominee geeft. De dominee wil hem goede manieren bijbrengen en hij laat zien, door de rol van de ander aan te nemen, hoe je het moet doen. In de rol van dominee geeft de jonge man zichzelf een rijksdaalder. Beiden hebben nu wat geleerd.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.] 1979, blz.359

Commentaar

2 oktober 1975
Good Manners

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20