Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE370 - It haloazje

Een mop (boek), donderdag 25 maart 1976

Hoofdtekst

It haloazje
Der wie ris in fint, dy kaam troch de tiid mei stellen. Hy wie roomsk en op in kear trof de pastoar him en dy frege him: 'Hoe giet it eigentlik mei dy, ik sjoch dy omtrint noait. It wurdt oars al tiid, datst ris komste te bychtsjen'. No, dan moast dat fuortynienen mar wêze. Se gongen yn in bychthokje en dêr lei er op 'e knibbels.
Under it bychtsjen sei er: 'Ik ha in haloazje stellen, wolle jo it ha, mynhear pastoar?'
'Nee', sei pastoar,'ik wol gjin stellen haloazje ha'.
'Ja, mar ik ha der lêst fan, dat ik dat haloazje ha'.
'Ast der lêst fan hast, dan moatst it werombringe nei de man dêrst it fan stellen hast'.
'Ja, mar dy wol it net ha'.
'No, as dy man it net wer ha wol, ik soe sizze, dan hoecht it dy net te beswierjen en hâld dat haloazje'.
'Ik bin bliid, dat jo dat sizze, mynhear pastoar, no kin ik it hâlde sûnder dat ik lêst fan myn konsjinsje ha'.
Sjoch, it wie de pastoar sines, dat er yn 't festjebûske droech, en de dief hie it him krekt ôfstellen.

Onderwerp

AT 1807A - "Owner has Refused to Accept it."    AT 1807A - "Owner has Refused to Accept it."   

ATU 1807A    ATU 1807A   

Beschrijving

Een pastoor vraagt aan een man, die hij al een tijdje niet in de kerk heeft gezien of het niet tijd wordt om te biechten. De man stemt toe en tijdens de biecht vraagt de man aan de pastoor of hij een gestolen horloge wil hebben. De pastoor wil dat niet en zegt dat hij het horloge aan de eigenaar dient te geven. De man antwoordt dat ook de eigenaar het horloge heeft geweigerd. Volgens de pastoor kan de man het horloge dan houden. Met een zuiver geweten gaat de man ervandoor met het horloge van de pastoor.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.] 1979, blz.363

Commentaar

25 maart 1976
"Owner has refused to accept it"

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20