Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE376 - Dominy en de prûmen

Een mop (boek), woensdag 25 augustus 1976

Hoofdtekst

Dominy en de prûmen
Ik leau, dat it yn Droegeham wie. Dominy kuiere troch syn tún, it paadsje del dat sa binnentroch nei de tsjerke rûn. Hy bleau stean by de prûmebeam, dy't krekt by't paad stie en seach der by op. Hy skodholle. Nee, tocht er, nee, se kinne der noch net ôf. It trof beroerd, want se soenen in fjirtjin dagen mei fakânsje en de prûmen begûnen al in bytsje te rypjen. Hoe komt dat no, as wy fuort binne? frege dominy him ôf: Hy koe it Hamster jongfolk.
Dominy kaam op in idee. Hy stapte nei 't hok en helle dêr in buordsje oan. In pear spikers der yn en dêr siet it oan 'e prûmebeam. Mei dúdlike letters skreau hy der op: 'God ziet alles'. Dat sil wol ôfskrikke, tocht er.
Dominy kaam fan fakânsje werom en syn earste loop wie nei de prûmebeam. Der siet gjin prûm mear oan. It buordsje wie omkeard en dêr stie op: 'Maar hij verklapt ons niet'.

Onderwerp

VDK 1341B** - God ziet alles    VDK 1341B** - God ziet alles   

Beschrijving

Een dominee heeft een pruimenboom. De pruimen aan de boom zijn bijna rijp, maar de dominee gaat over 14 dagen met vakantie en hij is bang dat zijn boom geplunderd wordt. Een groot bord met daarop "God ziet alles" hangt hij aan de boom. Als hij van vakantie terug is, is zijn pruimenboom leeg geplukt en het bord hangt andersom in de boom met de woorden: "Maar hij verklapt ons niet".

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.] 1979, blz.366

Commentaar

25 augustus 1976
God ziet alles

Naam Locatie in Tekst

Droegeham    Droegeham   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20