Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE396b - Lilke beesten

Een mop (boek), vrijdag 26 januari 1973

Hoofdtekst

Lilke beesten
Ik ha ris heard fan in man, dy moast nei in boer. En dy boer hie in grut keal fan in hûn, en tige lilk. Mar dy man tinkt, ik bin noait benaud. Dat hy stapt om 'e hikke en mei komt dy grutte hûn mei iepene bek op him ta. Mar hy, net ferfeard, stekt dy hûn fuort syn hân ta de bek yn, dwers troch de hûn hinne. Hy pakt syn sturt en strûpt de hûn yn ien kear om.
Omstrûpt rûn de hûn fuort.

Onderwerp

AT 1889B - Hunter Turns Animal Inside Out    AT 1889B - Hunter Turns Animal Inside Out   

ATU 1889B    ATU 1889B   

Beschrijving

Een man wordt aangevallen door een hond. De man grijpt de hond door de keel aan zijn staart en hij omstroopt de hond. De hond rent vervolgens hard weg.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.] 1979, blz.382

Commentaar

26 januari 1973
Hunter Turns Animal Inside Out

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20