Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE399 - Meane op 'e Klaai

Een mop (boek), dinsdag 01 februari 1972

Hoofdtekst

Meane op 'e Klaai
Feitse Brants dy wenne hjirre op 'e Houtigehage. Hy hie in herberchje by de Trijeroede. Dêr wie 't allegear noch bosk. Feitse koe omraak fertelle, sis mar fan stâle, lige.
Ien kear, fertelde er, wienen hy en syn maat te meanen gongen nei de Fryske Klaai. Dêr stienen se oan 'e seine en doe rekke Feitse yn 'e loop. Nei de wâl rinne en sa, mar it woe net bekomme. Doe sei er tsjin syn maat: 'Ik gean net mear nei de wâl. Ik doch de boel omheech en de broeken út'.
'Dat doarst net dwaan', sei syn maat.
'No, wêrom wêdzje?'
'Om in deihier!'
Dat gong oan. Feitse de broeken los en meane mei it bleate efterwurk. Sy meanden in skoft. 'En ik tochte', sei er, 'myn seine wurdt net better, hy wol sa goed net mear snije. En sa't ik him beseach, murk ik, dat ik de kop fan it izeren harspit ôfmeand hie. Ik meande likegoed troch. Ik meande mar fuort en ik meande mar fuort. Ik sei tsjin myn maat: Ik ha de kop fan myn harspit ôfmeand, no moat ik dines ek brûke, astû it harjen dien haste. En doe krige ik dat harspit. Ik harre, mar ik prakkesearde der net oer, wêr't ik sitten hie te harjen en wêr't ik it harspit yn 'e grûn stutsen hie. Ik meande in setsje en dêr woe myn seine wer ferdealde min. Doe hie 'k de kop fan myn maat syn harspit ek ôfmeand. Mar likegoed meande ik troch'.
Doe kaam de boer. Hy sei: 'Jo kinne wol meane, Feitse'. Dy antwurde: 'Jawol, dat ha'k goed leard. Oars hie'k niis net de kop fan twa harspitten ôfmeand'. 'Oh ja?'sei de boer. 'Ja', sei Feitse, 'en ik ha ek al ris mei de stôk meand, doe hie 'k der net iens in seine oan. En likegoed meande ik in swee'.

Onderwerp

VDK 1888A* - De kop van het haarspit afgemaaid    VDK 1888A* - De kop van het haarspit afgemaaid   

Beschrijving

Feitse Brants ging samen met zijn maat gras maaien. Zijn zeis was echter bot, maar hij maaide echter gewoon door. Tevergeefs had Feitse geprobeerd om zijn zeis te slijpen. De koppen van twee aambeelden had Feitse afgemaaid in een poging de zeis te slijpen. Toch maaide Feitse er druk op los. De boer gaf Feitse een compliment voor zijn maaiwerk. Feitse vertelde hem dat hij zelfs met een stok kon maaien.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.] 1979, blz.384

Commentaar

1 februari 1972
De kop van het haarspit afgemaaid

Naam Overig in Tekst

Feitse Brants    Feitse Brants   

Trijeroede    Trijeroede   

Fryske Klaai    Fryske Klaai   

Naam Locatie in Tekst

Houtigehage    Houtigehage   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20