Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE400 - Op syn Münchhausens

Een mop (boek), 1971

Hoofdtekst

Op syn Münchhausens
Der wenne hjir in reade Feitse. Se neamden him ek wol Feitse Bolle. En hy wenne njonken Klaas Okse. Foarhinne hienen se gewearen mei in laadstok en hagel. Fan dy frontladers. En dêr wie er mei oan 't laden. Hy hie de laadstok yn't gewear en dêr kaam in keppel guozzen oan fleanen, en hy sjit ta. Fiif guozzen oan 'e laadstok. Se falle yn 'e feart. Feitse hie sokke lange learzens oan, mar hy koe it net bedjipje en doe't hy der út kaam mei syn fiif guozzen en syn laadstok, doe sieten de learzens ek noch fol iel.
(Opgetekend: 1971)

Onderwerp

AT 1894 - The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks    AT 1894 - The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks   

ATU 1894    ATU 1894   

Beschrijving

Feitse Bolle gaat op ganzenjacht. Hij neemt een frontlader met hagelpatronen mee en schiet vijf ganzen. Deze vallen in de vaart. Feitse gaat met zijn laarzen aan het water in en haalt de ganzen eruit. Helaas waren de laarzen net iets te kort.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.], 1979

Commentaar

1971
Op de bandopname van Poortinga is te horen dat Anders Bijma het vervolg, dat hij vroeger placht te vertellen, is vergeten (AT 0056E*).
The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks & AT 1895 A Man Wading in Water Catches Many Fish in his Boots

Naam Overig in Tekst

Feitse    Feitse   

Bolle    Bolle   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20