Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

YPFOE401 - In pûst wyn

Een mop (boek), 1971

Hoofdtekst

In pûst wyn
Feitse Brants wie ris yn Drinte, doe kaam der sa'n wynstjit, dat hy pakte him by in rizebosk beet, fan dy wilgen, en dêr hâlde er him oan fêst. As er dat net dien hie, wie er de loft yn gongen. Lykwols, hy tocht fuortdêrnei, soe it wol wier west ha? Wie it wol sa slim?
"Mar doe kaam ik hjir by it Kompanjonsheuch," sei er, - "leinen de drinten dêr net út it fel wei waaid! Dat doe moast ik wol oannimme, dat der sa'n ôfgrysliken wynskuor west hie."
(Opgetekend: 1971)

Onderwerp

VDK 1968* - Harde wind: man waait uit als een vlag aan de mast    VDK 1968* - Harde wind: man waait uit als een vlag aan de mast   

Beschrijving

Feitse Brants was eens in Drenthe toen er een windhoos kwam opzetten. Hij hield zich vast aan de top van een boom anders was hij zeker weggewaaid. Tegelijkertijd vroeg hij zich af of hij dan de goede kant uitgeblazen zou worden.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksforhalen. Baarn [etc.], 1979

Commentaar

1971
Op de bandopname van Poortinga is te horen dat Anders Bijma het vervolg, dat hij vroeger placht te vertellen, is vergeten (AT 0056E*).
Harde wind: man waait uit als een vlag aan de mast

Naam Overig in Tekst

Feitse Brants    Feitse Brants   

Drinte    Drinte   

Naam Locatie in Tekst

Drente    Drente   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20