Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ypfoe405 - It hynder bleau stean

Een mop (boek), dinsdag 29 februari 1972

Hoofdtekst

It hynder bleau stean
Feitse Brants hie in broer Jan, dy koe ek omraak stâle. Jan Brants fertelde, hy wie by de boer en doe moast er op in moarntiid mei de glêzen wein fuort. It wie dy moarnes tige dauwich. Hy wie ûnderweis en doe tocht er, dat hynder bliuwt stean. Hoe kin dat no? Hy ris om 'e wein hinne—hy fernaam ek neat. Mar op't lêst, hy seach it al: dêr wie in iel oer't lân krûpt—mei de dauwe krûpe de ielen wol ris oer —en dat wie sa'n grouwenien. Dy siet foar de fjillen en dêr koe it hynder se net oerhinne krije.

Onderwerp

AT 1960B - The Great Fish    AT 1960B - The Great Fish   

ATU 1960B    ATU 1960B   

Beschrijving

Als Jan Brants met paard en wagen weggaat, blijft het paard onderweg staan. Voor de wielen kruipt een grote paling en daar krijgt het paard de wielen niet overheen getrokken.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn [etc.], 1979, p. 387

Commentaar

29 februari 1972
The Great Fish

Naam Overig in Tekst

Feitse Brants    Feitse Brants   

Jan Brants    Jan Brants   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20