Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ypfoe407a - Jelle as roeier

Een mop (boek), maandag 02 oktober 1978

Hoofdtekst

Jelle as roeier
Jelle wie sterk, dat koe men oan syn earms en polzen sjen. Hy ferpleatste him in bulte mei 't roeiskouke. En roeie dat er koe! Trouwens, wat koe er net? Yn syn jonge jierren koe er omraak toanielspylje. Dat te Warten woenen se him graach by it toaniel hawwe en te Earnewâld ek. It minste wie, se hienen yn beide doarpen ope'selde dei fan 'e wike rippetysje. Mar op in winter die Jelle yn beide plakken mei. Hoe koe dat?
'Dat koe', sei Jelle, 'teminsten, ik koe it. Yn it Wartenster stik hie 'k in rol yn it earste en yn it tredde bedriuw en te Earnewâld yn it middelste. Nei it earste bedriuw roeide ik as de wjerljocht fan Warten nei Earnewâld, en as it twadde bedrinw dêr dien wie, werom nei Warten. It koe allegearre krekt'.

Onderwerp

VDK 1967* - De bui voorgebleven    VDK 1967* - De bui voorgebleven   

Beschrijving

Jelle is zo goed in toneelspelen dat men hem graag in Wartena en in Eernewoude wil. Dus doet hij in beide toneelstukken mee. Op een dag is de repetitie van beide stukken. Dat is geen probleem. Het eerste bedrijf speelt hij in Wartena, dan roeit hij snel naar Eernewoude voor het middelste bedrijf en dan weer terug naar Wartena voor het derde bedrijf.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn [etc.], 1979, p. 388-9

Commentaar

2 oktober 1978 en 19 december 1978
De bui voorgebleven

Naam Overig in Tekst

Jelle    Jelle   

Wartenster    Wartenster   

Naam Locatie in Tekst

Warten    Warten   

Earnewâld    Earnewâld   

Wartena    Wartena   

Eernewoude    Eernewoude   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20