Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ypfoe407b - Jelle as roeier

Een mop (boek), maandag 29 januari 1973

Hoofdtekst

Jelle as roeier
Hy roeide ris fan Grou de Grêft del nei hûs en doe hie er yn 'e wyn. Der stie gâns in stik wyn. Doe foer der ek in sleepboat sûnder sleep dat del en Jelle woe efkes fêstmeitsje. Mar de sleepboatkeardel stiek him de gek oan en foer troch. 'Doe waard ik poerrazend', sei Jelle, 'want it wie net mear as fatsoenlik, dat dy man my even meinaam, en de gek hie er my hielendal net oan te stekken. Dat ik smiet de jas út en ik helle aardich oan. It gong der snijsum oer en ik koe op 't lêst hurdst. No, dy keardel waard dûm, mar ik wie earst by de Polder'.

Onderwerp

VDK 1967* - De bui voorgebleven    VDK 1967* - De bui voorgebleven   

Beschrijving

Jelle roeit naar huis. Er staat een stevige wind. Dan komt er een sleepboot langs zonder sleep. Jelle verwacht dat deze hem mee zal nemen, maar integendeel hij steekt de draak met hem en vaart door. Jelle is woedend en roeit zo hard hij kan en is als eerste bij de Polder.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn [etc.], 1979, p. 389

Commentaar

29 januari 1973
De bui voorgebleven

Naam Overig in Tekst

Jelle    Jelle   

Grêft    Grêft   

Polder    Polder   

Naam Locatie in Tekst

Grou    Grou   

Grouw    Grouw   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20