Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ypfoe407c - Jelle as roeier

Een mop (boek), zaterdag 02 september 1978

Hoofdtekst

Jelle as roeier
Fan dit ferhaal is noch moaier lêzing. Jelle moast yn Grou op it gemeentehûs wêze. Hy ferstrûpte him, in kreas bûsgroentsje oan, en in gummyboarde om. Dy droegen se doe wol, in losse, wite gummyboarde. Jelle wie in lyts eintsje ûnderweis en doe helle him in sleepboat yn, ek wer ien dy't sûnder sleep foer. Jelle tocht, dat ding wol 'k foar bliuwe, dat hy begûn te roeien, om 't leven. Mar dêr krige de sleepboatkaptein grif aardichheid oan en dy skepte noch wat koalen op—it wie noch in stoomsleepboat. Dat it waard op 't lêst in race, mar Jelle koe foar bliuwe.
'En doe op 'e Pikmar gong it der om. Dy man woe winne en hy sette de feilichheidsklep fêst. En midden op 'e Pikmar dêr barste de tsjettel! Sadwaande haw ik de race wûn, mar doe't ik te Grou oankaam, wie myn gummyboardsje raand'.

Onderwerp

VDK 1967* - De bui voorgebleven    VDK 1967* - De bui voorgebleven   

Beschrijving

Jelle moet naar het stadhuis en heeft een gummiboord om. Als hij hierheen roeit, wil een stoomsleepboot hem inhalen. Hij wil deze boot voor blijven. De kapitein gooit extra kolen in de ketel om zo hard mogelijk te gaan. Dan ontploft de ketel. Jelle wint de race, maar zijn gummiboord is gesmolten.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn [etc.], 1979, p. 389-390

Commentaar

2 september 1978
De bui voorgebleven

Naam Overig in Tekst

Jelle    Jelle   

Pikmar    Pikmar   

Naam Locatie in Tekst

Grou    Grou   

Grouw    Grouw   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20