Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ypfoe407d - Jelle as roeier

Een mop (boek), maandag 04 september 1978

Hoofdtekst

Jelle as roeier
Der binne in bulte ligersferhalen fan ien dy't op 'e fyts in bui foar bliuwe koe, mar Jelle koe it roeiendewei. Dat ferhaal ken elk yn 'e streek. Jelle hie mei de skou nei Grou west en wylst er weromroeide, begûn de loft te stomen. Oer Grou kaam in grouwe bui oansetten, út it westen wei. Dat Jelle tocht, ik wit der neat fan, dêr kin ek wol tonger út komme. Ik moat sjen, dat ik thúskom. Hy begûn fiks oan 'e riemmen te Iûken. De bui kaam der al oan. De grins fan sa'n bui kin soms tige skerp wêze, foaral op it wetter kin men dat sjen. Op 't lêst wie 't sa, hy het de drippen op 't skoushúske hân, mar fierder binne se net kommen en Jelle sels is droech bleaun.

Onderwerp

VDK 1967* - De bui voorgebleven    VDK 1967* - De bui voorgebleven   

Beschrijving

Jelle kan zo hard roeien dat hij een regenbui voor kan blijven. Alleen het achterste van zijn boot is nat als hij in Grouw aankomt.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn [etc.], 1979, p. 390

Commentaar

4 september 1978
De bui voorgebleven

Naam Overig in Tekst

Jelle    Jelle   

Naam Locatie in Tekst

Grou    Grou   

Grouw    Grouw   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20