Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ypfoe426 - As jo molke keapje wolle...

Een mop (boek), woensdag 05 april 1972

Hoofdtekst

As jo molke keapje wolle . . .
In man socht op 'e merk om in skiepke mei molke. Party minsken woenen maitiids in melkskiep op 't hiem hawwe, dan hienen se kofjemolke. Doe trof er dêr op 'e merk in keapman, dy sei: 'As jo molke keapje wolle, dan moatte jo dit skiep keapje'. It like de man wol in fertroud keapman ta, dat hy kocht dat skiep.
It kaam sa't de keapman sei. It wie in droech skiep; der siet wol jaar ûnder, mar it joech omtrint neat, dat de man moast de molke keapje.

Beschrijving

Een man wil een melkschaap kopen. Een koopman zegt tegen hem dat als hij melk wil kopen hij dit schaap moet kopen. Dat doet de man, maar het blijkt een droog schaap te zijn en dus moet de man inderdaad zijn melk kopen.

Bron

Ype Poortinga: De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn [etc.], 1979, p. 401

Commentaar

5 april 1972

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20