Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ002509 - Sterke Hearke

Een sage (mondeling), maandag 04 april 1966

Hoofdtekst

Sterke Hearke:
It hie bot stoarme. Doe lei der in grouwe beam dwars oer de wei, dy wie dear troch de stoarm tolânne kom. Hy lei elkenien yn 'e wei, hwant net in minske koe der mei de wein lâns. En net ien dy't dy beam dear wei krije koe. Doe kom Hearke der oan mei hynder en wein. Hy moest der sels ek lâns. Doe hat Hearke allinne dy grouwe beam dear wei tild. (Dit fortelde Germ Land fan Harkema oan Aize van der Meer. Hy hie der sels by west doe't it gebeurde)

Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

Als het hard stormt, valt een boom in de wei. Sterke Hearke moet er langs als hij met paard en wagen aan komt rijden. Hij tilt in zijn eentje de boom uit de wei.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 25, verhaal 9 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

4 april 1966
Sterke man (vrouw)

Naam Overig in Tekst

Sterke Hearke    Sterke Hearke   

[Sterke Jerke]    [Sterke Jerke]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21