Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ002701

Een sage (mondeling), april 1966

Hoofdtekst

Us folk hie in winkeltsje. Martens Ale kom der faek om boadskippen. Mar sy betelle hast noait. 't Gong hast altyd op in boargjen en dan joech se wol gauris in pand; in âld panne of sa.
Op in kear fortelde se: "Fan 'e moarn seach ik op it paed in protsje swart guod lizzen en dat sei tsjin my: 'Silst der ek hwat oan dwaen?'
Ik sei: 'Né duvel!' En fuort wie 't."

Onderwerp

SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.    SINSAG 0945 - Andere Begegnungen mit dem Teufel.   

Beschrijving

Martens Ale koopt vaak boodschappen op krediet. Op een dag ziet ze een hoopje ongedierte liggen. De vrouw zegt "Nee, duivel!" en het dier verdwijnt.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 27, verhaal 1 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

april 1966 (?)
Andere Begegnungen mit dem Teufel

Naam Overig in Tekst

Martens Ale    Martens Ale   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21