Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ002702

Een sprookje (mondeling), april 1966

Hoofdtekst

Der wienen in boer en in feint. Dy sieten op in joun by elkoar mei in eintsje kears, dat brânde. De boer seach tige binaud.
"Hwat skeelt jo?" frege de feint.
Doe fortelde de boer him, dat er syn siele forkocht hie oan 'e duvel. Dêr hied er jild foar krigen. En nou soe de duvel him aenst helje, as it eintsje kears ôfbrând wie.
"Nou," sei de feint, "dat is ommers suver neat net slim."
"Hoedat sa net", sei de boer.
De feint naem it eintsje kears en blaesde it út. Doe sei er: "ik yt it op, dan kin de duvel der nei fluitsje."
En tagelyk stuts er it yn 'e mûle.
Doe koe de boer syn siele bihâlde.

Onderwerp

AT 0330 - The smith outwits the devil    AT 0330 - The smith outwits the devil   

Beschrijving

Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de kaars, dooft hem, en eet hem op. De duivel kan naar de ziel van de boer fluiten.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 27, verhaal 2 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

april 1966 (?)
The Smith Outwits the Devil

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21