Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ002810

Een mop (mondeling), donderdag 14 april 1966

Hoofdtekst

Japik Ingberts kom us by in bakker. Hy hie 't op 'e bakker syn gouden horloazje forsjoen, dat dy foar 't liif hingjen hie. Hy sei tsjin 'e bakker: Ik moat in roune bôlle ha. Dy matte jo my achter ta 't buis yntriuwe, hwant it mat krekt lykje as ha ik in buchel. De bakker hie der wol aerdichheit oan, dat dy line oer de toanbank hinne en stoppe sa de bôlle by Japik Ingberts ta 't buis yn. Mar wylst pakte dy gau de bakker syn gouden horloazje. Dit gebeurde yn 'e stêd. Mar doe stiel er gau in koe út it lân en dy forkocht er yn 'e stêd op 'e merk. Altyd noch mei de bôlle op 'e rêch. Doe't er de sinten bard hie gong er gau nei in stil plakje ta en forwidere de bôlle. Letter op 'e dei woarde hy oanwezen as de dief fan 'e koe. Mar de koopman dy't de koe kocht hie sei: "Né, dat is er net, hwant dyselde hie in buchel." Sa ha se him dus rinne litten.

Onderwerp

VDK 1525Z* 7 - Brood op de rug - horloge gestolen    VDK 1525Z* 7 - Brood op de rug - horloge gestolen   

Beschrijving

Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als de dief.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 28, verhaal 10 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

14 april 1966
De Japik Ingberts-cyclus: Brood op de rug - horloge gestolen

Naam Overig in Tekst

Japik Ingberts    Japik Ingberts   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21